„Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“

   18-06-2021

Акроним на проекта INNOBUS, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

Бенефициент: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

Период на изпълнение: 13.04.2021 - 12.04.2023

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстроверсията на фирмите, преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

Дейностите на СПРГД са следните:

1. Бизнес клъстер – създаване на бизнес клъстери, които да споделят информация и идеи между предприятията, получаване и поддържане на бизнес препоръки, съвместен маркетинг, събиране на пазарна информация, подобряване на имиджа на бизнеса в района на Гоце Делчев. Бизнес клъстерирането е много силен елемент за поддържане на свързаността между фирмите. За постигането на по-добри резултати дейностите ще се извършват 2 пъти в рамките на жизнения цикъл на проекта, осигурявайки връзка между предприятията.

2. Обучителни семинари. Семинарите ще бъдат разработени за съществуващи микро, малки и средни предприятия, както и за потенциални предприемачи, желаещи да развият собствен бизнес. Целта на семинарите е обучение и консултации. В допълнение към лекциите, обученията ще включват решаване на конкретни задачи, казуси и специфични проблеми на бизнес практиката.

Подготовката на семинарите ще започне с предварително проучване на нуждите от бизнес консултации в област Благоевград. Всеки семинар ще разглежда три важни теми - финансови съвети, иновации и нови възможности за развитие. Тематични области ще бъдат анализ на пазара; правни и счетоводни въпроси; разработване на бизнес план; проблеми с човешките ресурси; разработване и надграждане на маркетингови инструменти, насочени към пазари в рамките на или извън програмната област; популяризиране и използване на нови финансови инструменти и услуги за достъп до налични средства; етикетиране и сертифициране на продукти; начини за въвеждане на иновации - технологични и нетехнологични; техники и методи за справяне с нови бизнес предизвикателства; присъствие в киберпространството.

Резултат от тази дейност е разработен учебник с основните теми, който ще бъде разпространен сред участниците в семинара. Той ще бъде достъпен и онлайн на уебсайта на проекта. Друг резултат от дейността е 15 участника, преминали през обученията.

3. Предоставяне на специализирани консултантски услуги за засилване на сътрудничеството и обмена на идеи между бизнеса в различни сектори на икономиката с участието на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество. Като резултат ще бъдат проведени редица събития с минимум 20 участника.

4. Доставка на техника, устройства и ИТ хардуер за създаване на „ИТ платформа за термални маршрути“. Това включва закупуване и инсталиране на сървър и необходимите му периферни устройства. Резултат от дейността – изграден и работещ сървър за платформата.

5. Създаване на ИТ платформа за термални маршрути. Това включва двама експерти, които ще разработят концепцията за платформата, ИТ специалисти за дизайн и вмъкване на необходимата информация и администратори, които да поддържат и обновяват платформата. Резултат от дейността – създадена платформа за подкрепа на бизнеса.

ПРОЕКТИ

   01-06-2009

Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група в община Гоце Делчев

Име на проекта: Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група в община Гоце Делчев ...

 още... 

   01-09-2008

Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев

Име на проекта: Успешно партньорство за развитие на регион Гоце Делчев с водеща организация Бизнес инкубатор Гоце Делчев Финансираща л...

 още... 

   15-05-2008

Бизнесът пред обществото

Име на проекта: Бизнесът пред обществото - собствен проект Финансираща линия: Световна банка – фонд гражданско общество, програма за ...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА