Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“

   18-06-2021

Акроним на проекта INNOBUS, с реф. № 6269, ДБФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Бенефициент по проекта е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, партньор 3 в консорциум с още двама партньори от Гърция – Професионална камара на Солун и Професионална Асоциация на Исторически център на Солун, както и един партньор от България - Сдружение „На фокус“ с. Струмяни, област Благоевград

Период на изпълнение: 13.04.2021 - 12.04.2023

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстроверсията на фирмите, преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

Дейностите на СПРГД са следните:

1. Бизнес клъстер – консултиране на бизнес клъстери, които да споделят информация и идеи между предприятията, получаване и поддържане на бизнес препоръки, съвместен маркетинг, събиране на пазарна информация, подобряване на имиджа на бизнеса в района на Гоце Делчев. Бизнес клъстерирането е много силен елемент за поддържане на свързаността между фирмите. За постигането на по-добри резултати дейностите ще се извършват 2 пъти в рамките на жизнения цикъл на проекта, осигурявайки връзка между предприятията.

2. Обучителни семинари. Семинарите ще бъдат разработени за съществуващи микро, малки и средни предприятия, както и за потенциални предприемачи, желаещи да развият собствен бизнес. Целта на семинарите е обучение и консултации. В допълнение към лекциите, обученията ще включват решаване на конкретни задачи, казуси и специфични проблеми на бизнес практиката.

Подготовката на семинарите ще започне с предварително проучване на нуждите от бизнес консултации в област Благоевград. Всеки семинар ще разглежда три важни теми - финансови съвети, иновации и нови възможности за развитие. Тематични области ще бъдат анализ на пазара; правни и счетоводни въпроси; разработване на бизнес план; проблеми с човешките ресурси; разработване и надграждане на маркетингови инструменти, насочени към пазари в рамките на или извън програмната област; популяризиране и използване на нови финансови инструменти и услуги за достъп до налични средства; етикетиране и сертифициране на продукти; начини за въвеждане на иновации - технологични и нетехнологични; техники и методи за справяне с нови бизнес предизвикателства; присъствие в киберпространството.

Резултат от тази дейност е разработен учебник с основните теми, който ще бъде разпространен сред участниците в семинара. Той ще бъде достъпен и онлайн на уебсайта на проекта. Друг резултат от дейността е 15 участника, преминали през обученията.

3. Предоставяне на специализирани консултантски услуги за засилване на сътрудничеството и обмена на идеи между бизнеса в различни сектори на икономиката с участието на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество. Като резултат ще бъдат проведени редица събития с минимум 20 участника.

4. Доставка на техника, устройства и ИТ хардуер за създаване на „ИТ платформа за термални маршрути“. Това включва закупуване и инсталиране на сървър и необходимите му периферни устройства. Резултат от дейността – изграден и работещ сървър за платформата.

5. Създаване на ИТ платформа за термални маршрути. Това включва двама експерти, които ще разработят концепцията за платформата, ИТ специалисти за дизайн и вмъкване на необходимата информация и администратори, които да поддържат и обновяват платформата. Резултат от дейността – създадена платформа за подкрепа на бизнеса.

ПРОЕКТИ

   18-06-2021

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“

Акроним на проекта INNOBUS, с реф. № 6269, ДБФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна тра...

 още... 

   15-11-2016

Старт-ап Академия

Име на проекта: Старт-ап Академия с водеща организация Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и партньор Сдружение Слоу Фу...

 още... 

   15-11-2016

Направи домашната си продукция и хобито си печеливши

Име на проекта: Make your home production and hobby profitable с водеща организация Асоциация за хуманитарни дейности Синергия Щип, МК и партньор Сдруже...

 още... 

   01-10-2011

Интегриране на културата за учене през целия живот в работната практика на малките и средни предприятия

Име на проекта: Интегриране на културата за учене през целия живот в работната практика на малките и средни предприятия с вод...

 още... 

   30-03-2011

Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и развитие на човешките ресурси

Име на проекта: Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и развитие на човешките ресурси с водеща организация Търговска Проми...

 още... 

   14-03-2011

Обучение през целия живот за подобряване на заетостта и конкурентоспособността

Име на проекта: Обучение през целия живот за подобряване на заетостта и конкурентоспособността с водеща организация Търговска ...

 още... 

   01-07-2009

Опит и професионализъм за сигурно бъдеще

Име на проекта: Опит и професионализъм за сигурно бъдеще с  водеща организация Неврокопска професионална гимназия Димитър Тале...

 още... 

АКТУАЛНО

10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане


Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Планът за устой...

 още.. 


28-07-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията


Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова...

 още.. 

РЕКЛАМА