Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

   22-11-2023

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS с реф. № 6269, ДФП B6.3a.14/13.04.2021, който е финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

В изпълнение на проекта Сдружението изпълни дейности за проучвания и анализи в подкрепа на бизнеса, провеждане на две кръгли маси и дискусии, събиране на данни за сътрудничество в мрежа с цел подкрепа и подобряване на конкурентоспособността на съществуващите и потенциални предприемачи на територията на област Благоевград с фокус върху термалния туризъм в рамките на проект INNOBUS.

Предвидените дейности бяха насочени към повишаване на предприемаческата култура, насърчаване и подпомагане създаването и развитието на бизнес, подобряване на бизнес уменията на предприемачите, подкрепа на нови и/или съществуващи предприятия посредством интелектуални продукти, иновативни практики и споделяне на опит.

Постигнатите резултати от изпълнението на дейността са:

  • картографирани възможности за термален туризъм в област Благоевград с идентифициране на заинтересованите страни;
  • проучени добри иновативни практики и съвременни ИТ инструменти в термалния туризъм и съставен каталог в подкрепа на туристическия сектор в приложимата област;
  • проведено проучване и изготвен анализ за наличието, вида и състоянието на бизнес клъстери и сдружения в област Благоевград;
  • организирани и проведени две кръгли маси за дискусия и консултации по темата за подобряване конкурентоспособността на съществуващия бизнес и насърчаване на предприемачеството (вкл. и младежко) с бизнес групи, клъстери и др. заинтересовани страни от целевите групи;
  • създаден мрежови списък за подкрепа и взаимно сътрудничество в областта на термалния туризъм;
  • информиране на широката общественост за насърчаване на предприемачеството в термалния туризъм;
  • получени нови знания и умения от настоящи и бъдещи предприемачи за подобряване на тяхната конкурентоспособност.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020”.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е пълна отговорност на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.НОВИНИ

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА