Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

   26-09-2023

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ. 

Операцията ще допринесе за изпълнението на принцип 1 „Образование, обучение и учене през целия живот“ от Европейския стълб на социалните права, както и подкрепя реализацията на въздействие 5 „Адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита“ от Стратегия „Цифрова трансформация на България за периода 2020 -2030 г.

Кандидат по процедурата е АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (АЗ), конкретно посочен в критериите за избор на операция “Дигитални умения“.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:

1.Обучение на служителите на АЗ по прилагане на инструментите и програмите, свързани с обученията по цифрова компетентност. Разходите за тази дейност следва да бъдат част от Единната ставка на бюджета.

  1. Предоставяне на обучения по цифрова компетентност на базово и/или средно ниво (нива 1-2 и 3-4 по DigComp) за неактивни лица.
  2. Предоставяне на обучения по цифрова компетентност на напреднало и/или високоспециализирано ниво (нива 5-6 и 7-8 по DigComp) за безработни лица.

Обученията по цифрова компетентност се организират чрез ваучери за обучение в съответствие с Постановление № 48 на Министерския съвет от 4 април 2023 г. за приемане на Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.,Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход

По процедурата е допустимо обучение в присъствена форма или в дистанционна форма на обучение. 

Допустими целеви групи: 

-Безработни лица, вкл. безработни младежи.

-Неактивни лица, вкл. неактивни младежи. 

Проектното предложение следва да се представи не по-късно от 20.10.2023 г., 17:00 часа

КБ може да задава въпроси и да се иска допълнителни разяснения, в срок до 06.10.2023 г. (включително). 

Въпросите се задават в писмена форма чрез електронната система ИСУН 2020, секция

„Разяснения по процедурата“.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 13.10.2023 г. (включително). 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: 

www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg  към документите по процедурата.  

Повече информация и необходимите документи можете да откриете тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/762df89a-93dc-462a-ad39-37eefb043234

НОВИНИ

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

   31-10-2023

Правителството одобри Национална стратегия за околната среда 2021-2030 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на Национална стратегия за околна среда 2021-2030 г. Съгласно изискванията на Закона за опаз...

 още... 

   26-10-2023

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи въз...

 още... 

   17-10-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда.  Целите на процедурата са обвързани с предоставяне...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА