Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

   26-09-2023

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ. 

Операцията ще допринесе за изпълнението на принцип 1 „Образование, обучение и учене през целия живот“ от Европейския стълб на социалните права, както и подкрепя реализацията на въздействие 5 „Адаптиране на трудовия пазар – образование, обучение и социална защита“ от Стратегия „Цифрова трансформация на България за периода 2020 -2030 г.

Кандидат по процедурата е АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (АЗ), конкретно посочен в критериите за избор на операция “Дигитални умения“.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:

1.Обучение на служителите на АЗ по прилагане на инструментите и програмите, свързани с обученията по цифрова компетентност. Разходите за тази дейност следва да бъдат част от Единната ставка на бюджета.

  1. Предоставяне на обучения по цифрова компетентност на базово и/или средно ниво (нива 1-2 и 3-4 по DigComp) за неактивни лица.
  2. Предоставяне на обучения по цифрова компетентност на напреднало и/или високоспециализирано ниво (нива 5-6 и 7-8 по DigComp) за безработни лица.

Обученията по цифрова компетентност се организират чрез ваучери за обучение в съответствие с Постановление № 48 на Министерския съвет от 4 април 2023 г. за приемане на Правилник за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027 г.,Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход

По процедурата е допустимо обучение в присъствена форма или в дистанционна форма на обучение. 

Допустими целеви групи: 

-Безработни лица, вкл. безработни младежи.

-Неактивни лица, вкл. неактивни младежи. 

Проектното предложение следва да се представи не по-късно от 20.10.2023 г., 17:00 часа

КБ може да задава въпроси и да се иска допълнителни разяснения, в срок до 06.10.2023 г. (включително). 

Въпросите се задават в писмена форма чрез електронната система ИСУН 2020, секция

„Разяснения по процедурата“.

Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 13.10.2023 г. (включително). 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: 

www.esf.bg и https://eumis2020.government.bg  към документите по процедурата.  

Повече информация и необходимите документи можете да откриете тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/762df89a-93dc-462a-ad39-37eefb043234

НОВИНИ

   17-10-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда.  Целите на процедурата са обвързани с предоставяне...

 още... 

   16-10-2023

Международен форум „BACK 2 BUSINESS”, 7 ноември 2023 г., Букурещ

Двустранната търговска камара България-Румъния  отправя покана за участие в предстоящото издание на известното международно съби...

 още... 

   10-10-2023

За обществено обсъждане - процедура за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение от НПВУ

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане първата от серия покани по процедура от Националния план за въз...

 още... 

   06-10-2023

Стартира приемът на заявления от доставчици за предоставяне на обучения с ваучери

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери заети, безработни и ико...

 още... 

   26-09-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ.  Операцията ще допринесе за изпълнението на принцип 1 „Обра...

 още... 

   14-08-2023

Уебинар „Възможности за микрокредитиране на стартиращи предприятия, занаятчии, свободни професии и социални предприятия“

28 август от 9,30 часа през платформата Microsoft Teams Фонд на фондовете отправя покана за участие в уебинар за представяне на възможностите з...

 още... 

   10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане

Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на...

 още... 

АКТУАЛНО

03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 


17-10-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда


Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда.  Целите на процедурата са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите преди...

 още.. 

РЕКЛАМА