ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

   19-04-2022

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Управителния съвет и от Контролния съвет, бе приет бюджета за 2021 г. и проектобюджета за настоящата година.

Тъй като присъстваха по-малко от половината от членовете на сдружението, съгласно Устава бе направена пауза, в която се проведе работна среща с г-жа Станислава Поповска, директор дирекция „Регионална служба по заетостта“ гр. Благоевград и с г-жа Екатерина Герчева, изпълняваща длъжността директор на дирекция „Бюро по труда“ гр. Гоце Делчев.

На срещата бе обсъдено настоящото състояние на пазара на труда в региона и трудностите, които Дирекцията среща при оказване съдействие на местния бизнес. Г-жа Поповска обясни, че има голям брой регистрирани безработни, но те реално не са търсещи работа, поради заболявания или други причини. Истински търсещите работа са много малко, но тя подчерта, че е важно работодателите да са активни и да изпращат заявления за свободни работни места в Дирекцията винаги когато имат такива.

Засегната бе и темата с т.н. „английска борса“ и как тя се отразява негативно на пазара на труда в региона, защото десетки работещи в български фирми напускат работните си места, за да отидат за краткосрочна заетост в чужбина с цел след това да кандидатстват за обезщетения за безработица обратно в България. Съгласно Регламент № 883/2004 на ЕС за основа за изчисляването на обезщетението за безработица бива вземан само последният им доход в чужбина, който в почти всички случаи се доближава или е по-висок от максималния осигурителен праг в България, поради разликата в нивото на заплащане между България и западноевропейските държави. Така масово лица, работили например само една или няколко седмици на сезонна работа в европейска държава и имащи преди това достатъчно осигурителен стаж в България, получават от НОИ за период от 12 месеца обезщетение за безработица. Често тази временна заетост е фиктивна, а някои документи са подправени.

Проблемът многократно е коментиран от членовете на Управителния съвет, изпращани са писма и сигнали до различни институции, министерства и агенции, но до момента не е постигнат напредък. Г-жа Поповска, както и всички присъстващи на срещата, бе на мнение, че е необходима промяна в европейското законодателство, която да регулира сроковете на последната месторабота и съответно получаването на обезщетение. В България се вземат предвид последните 24 месеца осигурителен праг, а в други европейски държави този срок е минимален, което се счита за дискриминационно.

Директора на регионалната служба по заетост се ангажира за подготви и изпрати доклад с предложения, които да не противоречат на регламента, но да регулират получаването на такива обезщетения съгласно страната на местоживеене на безработното лице и да не създават условия за фалшификации. Също така се взе решение да се организира среща с министъра на труда и социалната политика и работодатели, за да се направят конструктивни предложения.

Обсъдени бяха и темите с чуждестранните работници, наемане на украински граждани на работа и ефективността на Инспекцията по труда при проверки за работещи без трудов договор.

В заключение г-жа Поповска обърна внимание на работодателите, че съвсем скоро предстои обявяване на насърчителните мерки от АЗ съгласно Закона за насърчаване на заетостта за 2022 г.

НОВИНИ

   12-05-2022

Протест на 18 май, от 12.00 ч., пред МС

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ...

 още... 

   10-05-2022

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове, започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на...

 още... 

   28-04-2022

Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките орга...

 още... 

   27-04-2022

Заявяване на свободни работни места регион Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите продължава своето сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Гоце Делчев след проведената среща с ръководств...

 още... 

   19-04-2022

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Уп...

 още... 

   18-04-2022

НАП напомня на търгуващите в интернет да декларират доходите си до 3 май

НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъ...

 още... 

   14-04-2022

Стратегията Global Gateway: голямо събитие на 21 и 22 юни

Тазгодишните Европейски дни на развитието (ЕДР) ще се проведат на 21 и 22 юни 2022 г. под надслов „Стратегията Global Gateway: изграждане на уст...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА