Указания за кандидатстване по втората схема за подкрепа на туристическия сектор за 30 млн. лв.

   24-01-2022

Министерството на туризма публикува за запознаване, Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки и приложения към тях.

Документите са публикувани с информационна цел и на този етап не се изискват коментари, бележки и предложения по тяхното съдържание.

Указанията са разработени на основание Постановление на Министерския съвет № 405 от 25 ноември 2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки, обн. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2021г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2022г.

Мярката представлява схема за държавна помощ под формата на безвъзмездни средства за предприятия от туристическия сектор, които изпитват ликвидни затруднения поради пандемията. Бюджетът по мярката е в общ размер до 30 млн. лв.

Допустими кандидати по мярката ще бъдат предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/или допълнителна) в един от следните допустими кодове по КИД – 2008 на НСИ:

за „Хотелиерство“: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90;

за „Ресторантьорство“: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30;

за „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“: 79.11, 79.12, 79.90;

за „Организиране на конгреси и търговски изложения“: 82.30;

за „Други дейности по хуманно здравеопазване“: 86.90;

за „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“: 93.19, 93.21, 93.29;

за „Поддържане на добро физическо състояние“: 96.04.

Безвъзмездните средства ще се предоставят еднократно и ще се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия.

Подаването на заявленията за държавна помощ ще се извършва отново по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), модул „Е-кандидатстване“, като се очаква процесът по набиране на заявления по схемата индикативно да стартира на 28.01.2022 г.

Документите за запознаване във връзка със Схемата, включват:

Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 

Приложения на етап кандидатстване

Приложение № 1 – Оценителен лист 

Приложения за отчитане на получената безвъзмездна помощ

Приложение № 2 – Образец на Отчет от получател на помощ 

НОВИНИ

   21-02-2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Зак...

 още... 

   16-02-2022

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стой...

 още... 

   10-02-2022

ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В МСП

Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ подготвя документация по обявява...

 още... 

   08-02-2022

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общ...

 още... 

   04-02-2022

Започва компенсирането на бизнес клиенти за консумирана електроенергия за декември и януари

Компенсациите за бизнес клиентите ще бъдат включени във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г.  Държавната програм...

 още... 

   31-01-2022

Покана за участие в Energy Managers' Forum webinar на тема: Електрическа мобилност / 03.02.2022 г.

От сп. Ютилитис отправят покана за участие в Webinar, организиран от списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура...

 още... 

   28-01-2022

Международно изложение за собствени марки „World of Private Label"

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА