СТАРТИРА 12-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД

   19-08-2021

Националният иновационен фонд отново набира проекти за безвъзмездно финансиране. Това е 12-ата конкурсна сесия на фонда, която отново е с бюджет около 5 млн. лв. Срокът за кандидатстване е до 10 септември 2021 г., кандидатства се по електронен път с електронен подпис.

Условия за кандидатстване

Тематичните области, в които трябва да попадат проектните предложения, са: Информатика и ИКТ; Мехатроника и чисти технологии; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустим кандидат за финансиране е предприятие, регистрирано по Търговския закон, или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава, членка на ЕС. Същите изисквания важат и за допустим партньор за изпълнение на проект. Партньор може да бъде и организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава, членка на ЕС, със статут на юридическо лице.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 500 хил. лв., а срокът за изпълнението му е до 18 месеца. Допустими са разходите за: възнаграждения; амортизация на инструменти/оборудване; материали и консумативи; външни услуги; командировки в чужбина. Подкрепата от фонда не може да надвишава 50% от допустимите разходи за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие.

Финансирането обаче може да бъде увеличено с:

  • 10% за средни предприятия
  • 20% за микро- и малки предприятия
  • 15% - ако проектът включва сътрудничество между предприятия или се осъществява в поне две държави членки, или е съвместно между едно предприятие и поне една организация за научни изследвания и разпространение на знания (при определени условия).

Правилата за управление на средствата на Национален иновационен фонд (ПУСНИФ), както и пълна информация относно необходимите за кандидатстване документи и протичане на процедурата по кандидатстване ще откриете тук: https://www.sme.government.bg/?p=54753

НОВИНИ

   16-09-2021

Възможност за безплатно обучение на земеделски производители

Аграрен университет – Пловдив, в качеството си на бенефициент по договор “Подобряване на управлението на околната среда от М...

 още... 

   15-09-2021

Представяне на ОПИК 2021-2027 г.

На 16 септември 2021 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща з...

 още... 

   10-09-2021

НАП напомня, че подпомогнатите с оборотен капитал трябва да представят отчет

Фирмите, които получиха безвъзмездна финансова помощ по програмата за подкрепа с оборотен капитал чрез НАП, трябва да представят отч...

 още... 

   09-09-2021

Сдружение "Клуб 9000" организира онлайн обучения през септември

Клуб 9000 организира следните обучения през септември: Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на ...

 още... 

   08-09-2021

Покана за участие в пътуващ семинар на тема: ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТНО

ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО ЕООД организира първия пътуващ семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТ...

 още... 

   07-09-2021

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) ...

 още... 

   24-08-2021

Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприяти...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА