Покана за участие в публично обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

   28-06-2021

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С оглед на епидемичната обстановка в страната обсъждането ще се проведе дистанционно, в реално време, чрез платформата Webex.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството през новия програмен период 2021–2027 г. С него се поставя и рамката за управление на средствата от Европейските фондове в България.

Документът определя приоритети за финансиране въз основа на реалистична преценка на нуждите и поставяне на ясни и достижими цели. Те са предпоставка за извличане на добавената стойност и осигуряване допълняемостта на фондовете. Залага се на инвестиции, водещи до иновативна и конкурентоспособна икономика, която произвежда продукти с висока добавена стойност. Такива са например вложенията в наука и иновации за конкурентоспособност, образование и обучение за високо квалифицирана работна сила, подобряване на бизнес средата и цифровизация на икономиката. Търси се повишена ефективност на регионалната политика, за да се отговори на предизвикателства като неблагоприятните демографски тенденции и задълбочаването на наблюдаваните различия между плановите райони в страната. Традиционната инфраструктура се запазва като важен сектор, към който се предвижда да се насочи съществен финансов ресурс.

Документът се разработва от работна група с активното участие на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други.

Предложеният за обществено обсъждане проект на документа е резултат от дейността на работната група от началото на 2020 г. и серия технически консултации с ЕК. Взети са предвид, доколкото структурата и съдържанието на документа позволяват, изказаните мнения по време на проведените обществени консултации през м. октомври 2020 г.

Общественото обсъждане се провежда в изпълнение на разпоредбите на чл. 14 ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г.

Желаещите да участват следва да се регистрират до 17 часа на 09 юли 2021 г. на следния адрес: https://forms.gle/iYAngtYpDJAwtVhb8. Въпроси и коментари по документа могат да бъдат отправяни чрез формата за регистрация при попълването й. Регистрираните участници ще имат възможност да задават въпроси и по време на самото обсъждане, включително чрез чат приложението на платформата. С оглед на оптимизиране на дискусията, Вашите въпроси и коментари изпращайте предварително, за да могат да получат адекватна реакция в рамките на публичното обсъждане.

След получаване на покана от страна на организатора, участниците следва да разполагат с инсталирана платформа Webex.

Споразумение за партньорство 2021 - 2027 г. (версия от месец юни 2021 г.)

НОВИНИ

   08-07-2021

Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката 60/40

Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели по мярката, придобила популярност като 60/40. Изплащането на ...

 още... 

   05-07-2021

Агенцията по заетостта стимулира работодателите, търсещи професионално подготвени кадри

Агенцията по заетостта напомня на работодателите, че продължава да предоставя финансова подкрепа за тези от тях, които желаят да си осиг...

 още... 

   02-07-2021

Покана към членовете на Сдружение на предприемачите за предизборна среща

Уважаеми членове на Сдружението на предприемачите регион Гоце Делчев, Общински съвет на БСП гр. Гоце Делчев отправя към вас покана за ср...

 още... 

   30-06-2021

ДДС: Нови правила за електронната търговия в ЕС

По-късно през тази седмица ще влязат в сила нови правила за данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването като час...

 още... 

   28-06-2021

Покана за участие в публично обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската коми...

 още... 

   25-06-2021

ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

   24-06-2021

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Стартиране на програмата „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете обяви на пресконференция мин...

 още... 

АКТУАЛНО

28-05-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...

 още.. 

РЕКЛАМА