РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА НЕДОСТИГ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

   11-11-2015

Недостигът на квалифицирани работници спъва развитието на местния бизнес и води до влошено качество на услуги и стоки. Това е мнението на работодатели от региона на Гоце Делчев, включили се в проучване, проведено през февруари и март т.г.

Проучването е осъществено от Сдружение на предприемачите след идентифицирана нужда от квалифициран персонал за предприятията в регион Гоце Делчев, който включва четирите общини Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. Целта му е да се проучи необходимостта от квалифицирани работници, завършващи средно образование с техническа професия. Проучването изследва тази необходимост в дългосрочен план, който обхваща период от 5-7 години.

За целта на изследването бе използван въпросник, структуриран като таблица, в която да бъдат посочени съответните бройки нужен персонал срещу примерни технически професии и различни категории персонал.

Изследвано е мнението на предприемачи от производствени предприятия без значение от икономическия сектор, в който оперират или от големината на дейността им. Предварително са избрани фирми, имащи служители и работници от изброените в анкетата професии, но с тенденции за пенсионирането им или разширяване на производствената дейност.

Проучването е извършено сред 72 фирми от региона, от които 51% заявяват, че изпитват трудности в намирането на квалифицирани работници. Във фирмите, заявяващи недостиг на кадри за заети близо 6 000 работещи.

След анализ на анкетата стана ясно, че най-търсените професии са техници, инженери и оператори на машини. От дефицитните кадри с висше образование най-желани се оказват инженери-технолози, необходими предимно на шивашкия сектор с 38 посочени броя технолози.

Най-широката група квалифицирани кадри със средно образование, чиято липса измъчва бизнеса, е тази на техниците с 94-ма посочени нужни техници. От тях 22 са мехатроници. Това е нова за България професия и в частност за средните специални и висши училища. Тя съчетава обучение по механика, електроника, компютърни технологии, информатика. Мехатрониците са посочени от 8 различни бранша в местната икономика като обувната промишленост, различни видове производства и предоставяне на високоспециализирани услуги.

В групата на техниците са също електротехници (30 посочени), техници промишлена техника (25 броя), монтьори на различна техника (10), ветеринарни и строителни техници (общо 4), настройчик на радио техника (2) и един авто-електро техник.

Професиите, свързани с металообработване също са широко застъпени в анкетата от предприятия, опериращи в икономическите сектори строителство, хранително-вкусова промишленост и производство – пластмасови изделия, ципове, облекло. Такива са шлосер-монтьор и шлосер-електрозаварчик (по 8 посочени), стругар (7), фрезист (5 броя) и трима леяри.

Сред всички посочени като желани професии най-висок брой недостатъчни работници са от нискоквалифицираната професия оператор на машина. Почти всички участващи производства са заявили нужда от оператори, които достигат 250 броя необходими работници. От тях повече от половината – 153 броя, са заявени от шивашката промишленост, която е най-развития вид производство в региона на Гоце Делчев през последните години.

В групата на квалифицираните работници с необходим опит и задължителни предварителни знания са работниците, отговарящи за управлението на качеството с необходими 25 броя работещи предимно за производствените предприятия. Останалите професии от тази трупа са дърводелци (9 броя), отчетници (4 броя), мотокаристи, кроячи и монтажници.

От необходимите на бизнеса кадри са посочени и административни служители като касиер-счетоводители и отговорници човешки ресурси.

ИНИЦИАТИВИ

   01-10-2015

Благотворителна коледна кампания 2010

Инициатива: Провеждане на традиционна благотворителна коледна инициатива Финансиране: Осигурени дарения от фирмите: Пирин Текс ЕООД,&n...

 още... 

   14-09-2015

Семинар за счетоводители

На 28 януари 2011 г. в залата на х-л Валентино се проведе първия семинар, организиран от Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев Теми...

 още... 

   11-09-2015

Организиране бизнес срещи на делегации между СПР Гоце Делчев и ТПП Гърция

Инициатива: Организиране на бизнес срещи Финансиране: Осигурено от СПР ГД Кратко описание: Провеждане на конференции и директни срещи ...

 още... 

   10-09-2015

Изработване на Генерален план за организация на движението в гр. Гоце Делчев

Инициатива: Изработване на Генерален план за организация на движението в Гоце Делчев Финансиране: Осигурено изцяло от СПР ГД Кратко оп...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА