ОТВОРЕНА Е ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКАТА „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

   26-10-2023

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ на 16 октомври отвори за кандидатстване мярката „Адаптирана работна среда“. Основната цел на операцията е да бъде оказана подкрепа на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Бюджетът на мярката е 100 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложения е в размер на 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Проектни предложения могат да подават търговците по смисъла на Търговския закон. За големите предприятия, които кандидатстват по мярката „Адаптирана работна среда“, се изисква съфинансиране в размер на 20% от стойността на проекта. За останалите предприятия не се изисква съфинансиране.

Задължителна дейност в проектните предложения следва да бъде разработването и прилагането на „зелени“ модели на организация на труда, включително изготвянето на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Допустимо е организирането и провеждането на обучения, насочени към внедряването на „зелени“ модели на организация на труд. С цел превенция и профилактика на бърнаут на работното място и ефектите от COVID-пандемията върху менталното здраве може да бъде осигурена психологическа подкрепа за заетите в предприятието. Със средства от проекта могат да бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло, както и колективни предпазни средства, включително модернизация, реконструкция или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Сред допустимите дейности по мярката „Адаптирана работна среда“ е осигуряването на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в самите предприятия.

Очаква се чрез реализирането на мярката „Адаптирана работна среда“ да бъдат подкрепени общо 69 050 заети или самостоятелно заети лица, а 390 предприятия да подобрят организацията на труда и на работните процеси или да въведат гъвкави и иновативни форми на заетост.

Крайният срок за подаване на проектни предложения в ИСУН е 31 декември 2023 г.

ФИНАНСИРАНЕ

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

   26-10-2023

ОТВОРЕНА Е ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МЯРКАТА „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ на 16 октомври отвори за кандидатстване мярката „Адаптирана ра...

 още... 

   28-05-2021

Фонд "Условия на труд"

Фонд "Условия на труд" Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмит...

 още... 

АКТУАЛНО

03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 


17-10-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда


Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда.  Целите на процедурата са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите преди...

 още.. 

РЕКЛАМА