Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия в предприятията

   20-02-2023

Целта на стартиралата в средата на февруари процедура е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.
Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв.  и е насочена към българските фирми, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално  съхранение на енергията.
От 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ могат да получат българските компании за изграждане на системите в задължителна комбинация с батерия като технология за съхранение.
В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране, за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция, НЕ следва да надвишава:
за микропредприятия: 90% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
за средни предприятия: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

На какви условия трябва да отговарят кандидатите?

  • Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
  • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.
  • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:
    • Микропредприятие - ≥ 80 000 лева
    • Малко предприятие - ≥ 200 000 лева
    • Средно предприятие - ≥ 800 000 лева

Съфинансирането е до 50% по линия на Плана за възстановяване. Процедурата за кандидатстване е изключително облекчена. 

Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение под формата на батерии, което допринася за баланса в произведената мощност.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 16:30 часа на 15.05.2023 г. 

АКТУАЛНО

   2023-04-11

Набиране на средства за пострадалите от земетресението в Турция

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев подава ръка на пострадалите от разрушителното земетресение в Турция през февруари като ...

 още... 

   2023-02-20

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия в предприятията

Целта на стартиралата в средата на февруари процедура е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни ...

 още... 

   2023-02-20

Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

До 15.06.2023 г. фирмите могат да кандидатстват за саниране на бизнес-сградите си по наскоро отворената процедура за Енергийно обновяване на ...

 още... 

   2022-01-10

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

НОВИНИ

15-05-2023

Проведе се първият модул от обучителната програма за млади предприемачи


Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализ...

 още.. 


04-05-2023

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


На 27 април 2023 г. се проведе Общо събрание на членовете на сдружението, на което беше представен доклад от дейността на Управителния съвет за изминалата година и доклад на Контролния съвет за с...

 още.. 

РЕКЛАМА