ЗА НАС

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев е регистрирано в началото на 2006 г. в Окръжен съд Благоевград. В Сдружението членуват фирми от всички общини на региона – Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. Сдружението /СПР Гоце Делчев/ е икономически самостоятелна, независима и самоуправляваща се организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и в защита на общите интереси на своите членове.

Усилията на Сдружението са насочени към насърчаване на предприемаческия дух и частната инициатива на малките и средни предприятия от региона на гр. Гоце Делчев, сътрудничество и съвместна дейност под различни форми между Сдружението и общините в региона – представителство и защита на интересите на членовете на Сдружението, осигуряване на информационни, маркетингови и други видове услуги за своите членове, възможности за квалификация и обучение в областта на мениджмънта и фирмената стратегия, оказване съдействие на членовете на Сдружението при кандидатстване по линия на програми, насърчаване и подпомагане деловите връзки на членовете с чуждестранни търговски партньори, поддържане на връзки с подобен тип сдружения в чужбина и страната, защита интересите на предприемачите пред различни органи на държавната и местна власт.

Мисията на Сдружението е да обедини бизнеса в региона на Гоце Делчев, да защитава общите интереси на членовете и да допринася за икономическото и социално развитие на региона

Стратегическите цели за развитие на Сдружението са:


Да се издигнат ролята и авторитетът на организацията пред местните власти и общности
Да бъдат ефективно представени и защитени интересите и целите на фирмите членове на сдружението
Да се повиши конкурентоспособността на фирмите членове
Да се подобри достъпа до финансиране на фирмите членове
Да се създадат ефективни делови връзки с партньори от страната и чужбина на организацията и на фирмите членове

Членовете на Сдружение на предприемачите могат да ползват безплатни услуги, свързани с консултации, организиране на срещи, обучения, финансиране.

Сдружението успешно работи в следните сфери – Международно сътрудничество, Обмен на информация, Подпомагане развитието на икономиката, Посредническа дейност

Има успешно реализирани договори като изпълнител за организиране на семинари, срещи, провеждане на обучения, изграждане на база данни.

Изпълнява проекти, финансирани от европейски, национални и други дарителски фондове.