ОП “Иновации и конкурентоспособност”- процедура „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ”

   26-08-2019

Цел:

Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Тематични области:

ИКТ и информатика:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • синя икономика – технологии за развитие;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти;
 • производство на специализирани храни и напитки;
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация;
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.

 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен и екстремен туризъм и спорт;
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г. и да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци.

Общ размер на БФП – 29 924 199 лева/15 300 000 евро

Средства от ЕФРР – 25 435 569,15 лева/13 005 000 евро

Национално съфинансиране – 4 488 629,85 лева/2 295 000 евро

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати – клъстери, които могат да включват:

 • юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по ТЗ или ЗК или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно ЗЮЛ с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • професионални училища и професионални гимназии;
 • акредитирани български висши училища ;
 • Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
 • Селкостопанска академия и институти към нея;
 • експериментални лаборатории и изследователски институти;
 • научни организации ;
 • Общини и/или Областни администрации и др.Допустими дейности:
 • Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:
  • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал  на клъстера;
  • Насърчаване на клъстерния маркетинг;
  • Публичност и визуализация на проекта;
  • Одит на проекта

   

   

  Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау):

  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности.;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности;

   

  Допустими разходи:

  Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

  • Разходи за възнаграждения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 150 000 лв.

   

  Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

   

  • Разходи за материали и окомплектовка за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност, представляващи стоково-материални запаси  – до 25 000 лв.
  • Разходи за участие в обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 25 000 лв.;
  • Разходи за участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на капацитета на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества;
  • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;
  • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
  • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава – до 10 000 лв.
  • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – до 5 000 лв.
  • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги– до 10 000 лв.
  • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 3 000 лв.
  • Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
  • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

   

  Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общите допустимите разходи по проекта.

   

  Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности.;
  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)  за общи (съвместни) клъстерни дейности  – до 50 000 лв.;

   

  Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общите допустимите разходи по проекта.

   

  • Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са допустими за финансиране по настоящата процедура.

   

   По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или  процес, попадащи в рамките на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

  ИКТ и информатика:

  • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
  • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
  • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
  • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
  • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  • езикови технологии;
  • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
  • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

  Мехатроника и чисти технологии:

  • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
  • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
  • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
  • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
  • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
  • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
  • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
  • био-мехатроника;
  • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
  • синя икономика – технологии за развитие;
  • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

  Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

  • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти;
  • производство на специализирани храни и напитки;
  • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
  • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
  • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация;
  • нано-технологии в услуга на медицината;
  • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
  • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
  • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
  • зелена икономика.

   

  Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

  • културните и творческите индустрии;
  • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
  • алтернативен и екстремен туризъм и спорт;
  • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

Краен срок: 26.10.2019 г. 16:00 ч.

opic.bg

НОВИНИ

   10-06-2020

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни

Близо 3 500 000 лева са средствата, пренасочени по предложение на Агенцията по заетостта от програми и мерки за стимулиране на заетост...

 още... 

   09-06-2020

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение   Евродепутатите предлагат регионален подход, к...

 още... 

   08-06-2020

Национална Бизнес Мрежа организира поредица от безплатни уебинари с ръководители на Служби по търговско- икономически въпроси в ключови eвропейски държави

Уебинарите имат за цел да Ви запознаят с възможностите за създаване на двустранни партньорства в условията на настоящата усложнена за б...

 още... 

   05-06-2020

Справедливи минимални работни заплати: Европейската комисия започва втория етап от консултацията

Европейската комисия започва втория етап от консултацията с европейските синдикати и организации на работодателите относно начи...

 още... 

   04-06-2020

Покана за Общо събрание на Сдружение на предприемачите - 06.07.2020

  Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове на Общо събрание на сдружението за 2020 г. Дневен ред на засе...

 още... 

   03-06-2020

Покана за участие в 2 безплатни онлайн семинара

Семинар I: Бизнес свързаност с 3DEXPERIENCE CATIA: Крачка в бъдещето | Achieving Digital Continuity with 3DEXPERIENCE CATIA: A Step Into the Future 04 Юни от 12:00ч. | За регистрации: https:...

 още... 

   02-06-2020

Покана от EEN Добрич - обучение "Как бързо и ефективно да стартирате онлайн магазин без големи инвестиции"

Enterprise Europe Network Добрич има удоволствието да Ви покани да участвате в практическо онлайн обучение "Как бързо и ефективно да стартират...

 още... 

АКТУАЛНО

21-10-2020

От 26 октомври започва прием по подмярка COVID 3


ДФ „Земеделие“ отваря от 26 октомври до 13 ноември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и ...

 още.. 


21-10-2020

Работодателите могат да кандидатстват за детски кътове във фирми


От 01.10.2020 г. работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на детски ...

 още.. 

РЕКЛАМА