Търговска мисия с посещение на международна изложба GITEX 2018, 13-17.10.2018, Дубай, ОАЕ

   21-09-2018

В периода 13-17.10.2018 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с посещение на специализирана международна изложба GITEX 2018, гр. Дубай, Обединени Арабски Емирства. В търговската мисия ще бъдат включени компании от сектор информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Международната специализирана изложба за информационни услуги и технологии GITEX се организира ежегодно от 1981 г. в  Дубай, ОАЕ и е водещо събитие за сектора в региона на Близкия Изток, Северна Африка и Южна Азия. Изложбата е една от най-големите и значими специализирани изложения в ИКТ индустрията в света. През годините GITEX се превръща във водеща платформа за иновации в индустрията и впечатлява с привличането на най-големите имена в бранша. В рамките на изложбата са предвидени следните тематични секции: хардуерни системи, софтуер, интернет услуги и провайдъри, компютърни конфигурации и аксесоари, принтери, мрежови системи за сигурност, дигитален маркетинг, мобилни устройства и приложения, комуникации и мрежи, 3D принтиране и др. Тази година очакванията на организаторите са за участие в събитието да се включат представители от над 120 държави.

Посещението на изложбата разкрива пред участниците в търговската мисия нови изключителни възможности да се докоснат до едни от най-бързо разрастващите се пазари в света, да се запознаят с тенденциите в развитието на сектора, както и да осъществят преки контакти с ръководители на компаниите, към които проявяват интерес и с които могат да договорят сделки по време на събитието.

В рамките на GITEX 2018, организаторите са предвидили  редица съпътстващи събития, като конференции, уъркшопове, фокусирани към последните тенденции за развитие на индустрията, нетуъркинг  и др.

Промоционалната проява се провежда в изпълнение на дейност 1 „Организиране на индивидуални и колективни търговски мисии в чужбина” по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на самолетен билет, трансфер летище – хотел – летище, хотелско настаняване за един представител от предприятие, вътрешен транспорт (когато е необходимо), отпечатване на рекламна брошура на участниците в мисията, наем на зала за провеждане на срещи с потенциални бизнес партньори, техническо оборудване и пр.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат всички други разходи, а именно:

 • разходи за дневни, виза и медицинска застраховка, свързани с командироването и пребиваването на определения представител;
 • в случай на отказ от участие, предприятието възстановяват пълния размер на направените от ИАНМСП разходи (размера на начислените минимални помощи de minimis).

Участието в търговски мисии на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1407/2013 г. на Европейската комисия от 18 декември 2013 година относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Участието в търговската мисия се извършва съгласно Правилата за участие в индивидуални и колективни търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП.

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на ЗМСП, които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК, развиват дейност в секторната област на конкретната търговска мисия и основната им икономическа дейност попада в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 (НСНМСП) групи сектори на икономическа дейност, посочени в приложение № 9 към настоящата покана. Свързани, по смисъла на ЗМСП предприятия имат право да участват едновременно в една и съща търговска мисия само в случай, че всяко от тях е производител на различни български продукти/услуги.

Всяко българско предприятие, което желае да участва в търговската мисия и отговаря на по-горе споменатите критерии за допустимост, следва да представи следните задължителни документи:

 1. Заявка за участие, подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец и в оригинал);
 2. Договор за участие, подписан от представляващия предприятието и подпечатан с печата на предприятието (2 екземпляра по образец и в оригинал). Договорите се подписват и подпечатват от ИАНМСП, след като предприятието бъде одобрено за участие.
 3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (към момента на подаване на заявление за участие), подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец и в оригинал). (Удостоверява се със служебна проверка в публичния Регистър за минимални помощи на Министерство на финансите);
 4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници,подписана от представляващия предприятието и подпечатана с печата на предприятието (по образец и в оригинал);
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на декларацията).

*За деклариране на неверни данни в Декларацията за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП се носи наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 1. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата на предприятието, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на документите за кандидатстване. Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието Когато удостоверението е издадено от органите на НАП с електронен подпис, заедно с оригинала или завереното копие кандидатът представя електронното писмо, с което удостоверението е изпратено. Електронното писмо също се заверява по реда, по който се заверява удостоверението.
 1. Удостоверение за код на основна икономическа дейност (КИД 2008) на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната отчетна година, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис и печат на предприятието. Удостоверението следва да е издадено не по-късно от 1 (една) година преди подаване на документите за кандидатстване в конкретната проява.
 2. Отчет за заетите лица за последните две приключени финансови години във формат, идентичен на този, който е подаден към НСИ на предприятието участник и на свързаните му и предприятията партньори по смисъла на ЗМСП (ако е приложимо). Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието;
 3. Отчети за приходите и разходите и счетоводен баланс за последните две приключени финансови години във формат, идентичен на този, който е подаден към НСИ на предприятието участник и на свързаните му и предприятията партньори по смисъла на ЗМСП (ако е приложимо), в случай че документите не са публикувани съгласно Закона за търговския регистър. Представя се в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис и печат на предприятието.

Посоченият период на провеждане на търговската мисия е индикативен. Организаторът си запазва правото, след уточняване на индивидуалните параметри на мисията (брой участници, полети, хотелски настанявания и др.) да промени, при необходимост, началната и/или крайна дата на провеждане на мисията.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 27 септември 2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail адрес: office@sme.government.bg в срок до 24:00 часа на 27 септември 2018 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване и от входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева-Трифонова, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 77 или Евелина Иванова, дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия”, тел: 02/ 940 79 78.

Приложения:

 1. Заявка за участие на български МСП в търговски мисии (образец – Приложение № 1);
 2. Декларация за лични данни (образец – Приложение № 1а);
 3. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (Приложение № 2);
 4. Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (образец – Приложение № 3);
 5. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Указания за попълване на декларацията (по образец – Приложение № 4). Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (образец – Приложение № 5) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
 6. Анкетна карта за участие на български МСП в търговски мисии (образец – Приложение № 6);
 7. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в промоционални прояви, организирани от ИАНМСП (Приложение № 7);
 8. Договор за участие в 2 (два) оригинални екземпляра (образец – Приложение № 8).
 9. Условия за допустимост (Приложение № 9).
 10. Правила за участие в индивидуални и колективни търговски мисии в чужбина, организирани от ИАНМСП.

НОВИНИ

   28-05-2019

Конференция "ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019"

Покана за конференция „ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, КЛИМАТ 2019“, която ще се проведе на 6 ЮНИ 2019 г. в гр. София, ХОТЕЛ БАЛКАН, ЗАЛА СЕРДИКА. О...

 още... 

   23-05-2019

Информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау“

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в партньорство с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните пре...

 още... 

   21-05-2019

Конкурс за европейски награди за предприемачество

Конкурс за успешни предприемачески практики стартира в страните от ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. В него може да се включат нац...

 още... 

   16-05-2019

Безплатно обучение в Гоце Делчев „Стартиране на бизнес: Бизнес моделиране и дигитален маркетинг"

Фондация „Каузи" организира безплатно обучение за всички предприемчиви хора с идеи и желание за започване на собствен бизнес! Запо...

 още... 

   14-05-2019

За първи път България получава финансиране от 1 460 000 евро за реакция при кибер инциденти

За първи път България печели 1 460 000 евро по Механизма за свързване на Европа за реализация на 4 проекта за киберсигурност. Това я нарежда н...

 още... 

   13-05-2019

На 22 май ще бъде официално открита програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност"

На 22 май 2019 г. ще бъде официално открита програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", чиито програмен ...

 още... 

   10-05-2019

Двойна диплома по бизнес администрация от Университета Фудан (Шанхай) и Университета Корвинус (Будапеща)

Посолството на Унгария в София информира, че Университетът Фудан в Шанхай (Fudan University) и Университетът Корвинус в Будапеща (Corvinus University of Buda...

 още... 

АКТУАЛНО

06-06-2019

BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа за устойчив бизнес“. Потенциални конкретни бенефицие...

 още.. 


01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 

РЕКЛАМА