Европейска комисия: Процедури за нарушение от месец май 2020 г.

   18-05-2020

С ежемесечния пакет от решения Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. С оглед на пандемията на COVID-19 Комисията наскоро информира държавите членки, че сроковете за отговор по текущите процедури за установяване на нарушение, започнали от началото на годината досега, са удължени. Днес беше взето решение да се даде възможност на държавите членки да отговорят на всяко официално уведомително писмо и мотивирано становище, представени в настоящия пакет от производства за установяване на неизпълнение на задължения, в срок от четири месеца вместо обичайните два месеца.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  • Околна среда и рибарство

Комисията приканва настоятелно България и Полша да премахнат пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха. Нито една от двете държави не е гарантирала, че физическите или юридическите лица, пряко засегнати от превишаванията на пределно допустимите стойности на замърсяването на въздуха съгласно Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, могат да сезират националните съдилища. Поради това днес Комисията реши да изпрати на двете държави официални уведомителни писма.

Комисията също настоятелно приканва България и други три държави членки да гарантират, че градските отпадъчни води се събират и пречистват по подходящ начин съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води. България не е осигурила канализационна система в 48 големи агломерации, в 69 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи, се подлагат на подходящо пречистване, а в 71 големи агломерации тя не гарантира, че градските отпадъчни води, които влизат в канализационните системи и се изливат в чувствителни зони, се подлагат на по-строго пречистване. Всички тези агломерации трябваше да изпълнят изискванията до 31 декември 2010 г. Поради това Комисията изпраща мотивирано становище.

  • Енергетика и климат

Комисията реши да изпрати официални уведомителни писма на всички държави — членки на ЕС, (с изключение на Кипър с оглед на дерогацията, от която се ползва тази държава) и на Обединеното кралство, тъй като на са спазили някои от разпоредбите на Регламента за сигурността на доставките на газ (Регламент (ЕС) 2017/1938), и по-специално във връзка със задълженията за уведомяване и прилагането на механизма за солидарност.

  • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП

Комисията изпраща официално уведомително писмо на България във връзка с дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти. Българското законодателство задължава търговците на дребно да излагат по виден начин и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти, като мляко, риба, прясно месо и яйца, мед, плодове и зеленчуци, както и да закупуват 90 % от млякото и млечните продукти от местните производители. Тези задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС). Законодателството ограничава също така свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки. България разполага с един месец, за да отговори на опасенията на Комисията. Ако не получи задоволителен отговор, Европейската комисия може да реши да изпрати на България мотивирано становище.

  • Мобилност и транспорт

Автомобилен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма на 10 държави членки, сред които и България за неправилно прилагане на правилата за пътната информация, свързана с безопасността на движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Интелигентен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма на България и още шест държави членкитъй като те са приложили неправилно правилата на ЕС за предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2015/962, приет съгласно Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Интелигентен транспорт: Комисията изпрати официални уведомителни писма до 10 държави членки, вкл. и България, за неправилно прилагане на правилата на ЕС относно предоставянето в целия ЕС на информационни услуги за мултимодални пътувания, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 2017/1926, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Автомобилен транспорт: Комисията реши днес да изпрати официални уведомителни писма на България и други шест държави членки, тъй като не са предоставили информация за безопасното и сигурно паркиране. По-конкретно тези държави членки не са предоставили чрез национални точки за достъп информация в цифров формат относно местата за паркиране (напр. местоположение на зоните за паркиране и наличните съоръжения и улеснения), както и относно местата за паркиране, предоставящи динамична информация (напр. наличие на места за паркиране или зони с предимство). Това се изисква от Регламент (ЕС) № 885/2013, който бе приет по силата на Директивата относно интелигентните транспортни системи (ИТС).

Единно европейско небе: Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на 11 държави членки, сред които и България, за това, че не предоставят и не експлоатират услуги по линии за предаване на данни на всички оператори на въздухоплавателни средства, които изпълняват полети във въздушното пространство под тяхна отговорност и имат възможност да осъществяват комуникации по линия за предаване на данни. В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2009 на Комисията от всяка държава членка се изисква да предоставя тези услуги.

Гражданска авиация: Европейската комисия реши да изпрати официални уведомителни писма на 11 държави членки, в т.ч. и България, тъй като тези държави членки също не са определили „орган по културата на справедливост“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 376/2014.

  • Конкуренция

Европейската комисия реши да прекрати производствата за установяване на нарушение срещу България във връзка с предоставянето на честоти за наземна цифрова телевизия (DTT), тъй като тя е предприела действия в отговор на опасенията на Комисията по отношение на съответствието с Директивата за конкуренцията (2002/77/ЕО), Директивата за разрешение (2002/20/ЕО) и Рамковата директива (2002/21/ЕО).

 

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите ТУК

НОВИНИ

   26-05-2020

Безвъзмездна финансова помощ за подпомагане на средни предприятия

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономи...

 още... 

   22-05-2020

Европейски семестър — пролетен пакет: препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус

Комисията предложи специфични за всяка държава препоръки, съдържащи насоки за икономическите политики на всички държави — членки на ...

 още... 

   21-05-2020

НАП: 1400 търговци получиха разрешение за неотложно плащане по време на извънредното положение

1400 дружества са получили от Национална агенция за приходите разрешения за неотложни плащания в периода на извънредното положение. Чрез ...

 още... 

   19-05-2020

Европейска комисия: Пакет от мерки за туризма и транспорта

  Европейската комисия представи набор от насоки и препоръки за туристите, пътуващите и предприятията, чиято цел е хората да могат да ...

 още... 

   18-05-2020

Безплатен уебинар Фалирай умно и още превантивни стратегии за изход от COVID-19 кризата

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е партньор на DevStyleR в безплатния уебинар “Фалирай умно и о...

 още... 

   18-05-2020

Европейска комисия: Процедури за нарушение от месец май 2020 г.

С ежемесечния пакет от решения Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задъ...

 още... 

   15-05-2020

Насоки на Европейската комисия за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа

Европейската комисия представя пакет от насоки и препоръки, които да помогнат на държавите членки постепенно да премахнат ограниченият...

 още... 

АКТУАЛНО

14-05-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция &bdquo...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА