Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

   02-04-2020

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово обявява покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е в съответствие със специфична цел 1.2. „Диверсификация на местната икономика чрез развитието на неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на територията на МИГ“ на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на местната икономика“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово.

Основната цел на процедурата е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

- разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в сектори извън земеделието;

- оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;

- осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

Допустими кандидати:

 1. Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Допустими са проекти, включващи инвестиции в неземеделски дейности, насочени към:

 • Развитие на туризъм(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори(например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източнициза собствено потребление;
 • Развитие на занаяти(включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица следва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Кандидатите – физически лица следва да имат постоянен адрес на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и да осъществяват дейностите по проекта на територията на действие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

По процедурата ще се финансират неземеделски дейности от всички сектори на икономиката, с изключение на инвестиции за хазарт, финансови услуги, голф, сектори, както и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба. 

Финансовата помощ е в размер на:

 • 75%от общите допустими разходи за кандидати – микропредприятия и физически лица - за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • 75%от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • 85% от общите допустими разходи за кандидати - земеделски стопани, с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • до 5% от общите допустими разходи за всички допустими кандидати - за инвестиции в туристически дейности.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 723 657,10 лева.    

Процедурата за подбор на проекти е с един краен срок за кандидатстване:

Начало на прием: 01.04.2020 г.    Край на прием: 19.05.2020 г., 17:00 часа.

Подробна информация и документите за кандидатстване може да получите в:

-       в ИСУН 2020 на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;

-       на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/, секция Процедури /Процедури по СВОМР/М3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

НОВИНИ

   14-04-2020

Покана за проекти „Иновации за зелена индустрия” - удължен срок

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 Програма: „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България” Втора покана...

 още... 

   13-04-2020

Прес съобщение от Управителния съвет на Асоциация на банките в България

Прес съобщение от Управителния съвет на Асоциация на банките в България във връзка с Ред за отсрочване на задължения. Управителният съв...

 още... 

   10-04-2020

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява схема за гаранция от 255 млн. евро за подкрепа на МСП в България в контекста на коронавируса

Европейската комисия одобри схема за публични гаранции в размер на 500 милиона лева (приблизително 255 милиона евро) в подкрепа на малките ...

 още... 

   08-04-2020

Адвокат Мария Янева за правните възможности на бизнеса в условията на пандемия

Информацията може да намерите и на следния адрес: http://www.bnews.bg/article/266708-advokat_mariya_yaneva_za_pravnite_vazmozhnosti_na_biznesa_v_usloviyata_na_pandemiya_nepreodolima_sila_ili_stopanska_neponosi...

 още... 

   07-04-2020

Парламентът одобри окончателно промените в Закона за извънредното положение и актуализирането на държавния бюджет

На свое заседание вчера Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С тях...

 още... 

   06-04-2020

Отворена процедура по ОПРЧР

Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив биз...

 още... 

   03-04-2020

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

изическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на око...

 още... 

АКТУАЛНО

14-05-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция &bdquo...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА