Проект на ПМС за определяне на условията и реда за изплащане компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявеното извънредно положение

   30-03-2020

Проект !

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ……………

от ………. 2020 г.

За

определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, може да се изплащат суми по §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.

(2) Компенсации по ал. 1 се изплащат и на работодател, който със своя заповед, издадена на основание чл. 120в, ал. 1 от Кодекса на труда, е преустановил работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители или е установил непълно работно време по чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда

(3) Компенсации по ал. 1 и 2 се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

(4) Компенсациите по ал. 1 и 2 са в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за всяко лице, за което е приложен режимът по ал. 1 и ал. 2 и на което ще бъде запазена заетостта за период не по-малък от периода, за който се изплащат компенсации. Компенсация не се дължи за работниците и служителите, за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

(5) Осигурителният доход за месец януари 2020 г. се определя както следва:

 1. за лицата, които имат отработени дни, среднодневният осигурителен доход се умножава по броя на работните дни за месец януари;
 2. за лицата, които през целия месец ползват отпуск поради временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, среднодневният размер на дохода, от който е определено обезщетението, се умножава по броя на работните дни за месец януари;
 3. за лицата, които през целия месец ползват отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст - минималната месечна работна заплата за страната;
 4. за лицата, които ползват отпуск за временна неработоспособност, за бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или отглеждане на дете до 2-годишна възраст, среднодневният осигурителен доход, определен по реда на т. 2 и 3, се умножава по съответния брой работни дни;
 5. за лицата, които през целия месец са били в неплатен отпуск или не са осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО при този работодател - минималната месечна работна заплата за страната.

(6) Работодателят изплаща пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 4 за съответния месец и дължимите осигурителни вноски.

Чл. 2. (1) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 1 могат да кандидатстват работодатели, които:

 1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;
 2. заявяват изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в секторите и икономическите дейности, посочени в приложението;
 3. нямат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и по отношение на които работодателят не е предприел действия за тяхното разсрочване, отсрочване или обезпечение;
 4. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 5. запазят заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
 6. не прекратят трудови договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
 7. нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

(2) За изплащане на компенсации по чл. 1, ал. 2 могат да кандидатстват работодатели, които отговарят на критериите по ал. 1, т. 1 и т. 3-7, и са представили документи, удостоверяващи спад на приходите от продажби през текущия месец с не по-малко от 25 % спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари 2020 г.

Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта издава заповед за откриване на процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по чл. 1.

(2) Информация за реда и условията за кандидатстване се публикува на интернет страницата на Агенцията по заетостта и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“.

Чл. 4. (1) Работодателят представя, включително по електронен път в дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по месторабота на работниците и служителите по чл. 1, ал. 3, заявление за изплащане на компенсации по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

(2) Към заявлението се прилагат:

 1. заповед на работодателя за преустановяване на работа по чл. 120в от Кодекса на труда или заповед за установяване на непълно работно време по чл. 138 а, ал. 2 от Кодекса на труда;
 2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, т. 5 и 6;
 3. документи, удостоверяващи спад на приходите от продажби през текущия месец с не по-малко от 25 % спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари 2020 г. – за работодателите по чл. 1, ал. 2
 4. списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението. Списъкът съдържа данни за лицата - трите имена, ЕГН или личен номер, личен номер на чужденец, служебен номер от Националната агенция за приходите;
 5. декларация, съдържаща данни за платежна сметка на работодателя, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българската народна банка, или от клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната.

Чл. 5. (1) Комисия, определена със заповед на директора на дирекция „Бюро по труда”, разглежда представените документи и извършва проверка за съответствие с критериите за изплащане на компенсации в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението.

(2) Проверката на обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 и т. 7  се извършва по служебен ред. Проверката по чл. 2, т. 2 и 3 се извършва въз основа на информация, предоставена от Националната агенция за приходите, а по чл. 2, т. 7 въз основа на информация, предоставена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(3) Комисията взема решение за съответствие или несъответствие на работодателя с критериите за изплащане на компенсации.

(4)  В срока по ал. 1 директорът на дирекция „Бюро по труда” изпраща в Агенцията по заетостта списък на работодателите, които отговарят на критериите за изплащане на компенсации, решенията на комисията и документите по чл. 4, ал. 2, т. 3 и 4.

(5) Агенцията по заетостта изпраща по електронен път на Националния осигурителен институт обобщена информация по ал. 4.

(6) Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите за решението на Комисията в срок до 2 работни дни от датата на решението.

Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава образеца на декларациите по чл. 4, ал. 2, т. 2 и 5 и на решението по чл. 5, ал. 3.

Чл. 7. Националният осигурителен институт изплаща на работодателите по чл. 5, ал. 4 компенсациите по чл. 1, ал. 3 въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Чл. 8. (1) В случай на възобновяване на работа или отмяна на заповедта за установяване на непълно работно време през периода на изплащане на компенсациите, работодателят уведомява писмено, включително по електронен път Агенцията по заетостта в срок от 3 работни дни от датата на издаване на заповедта за възстановяване на работа.

(2) Агенцията по заетостта изпраща информацията по ал. 1 по електронен път на Националния осигурителен институт.

Чл. 9. Работодател, получил компенсации по реда на това постановление, който не изпълни задължението си по чл. 1, ал. 6 и чл. 2, ал. 1, т. 5 и 6 възстановява изплатените компенсации.

Чл. 10. Изпълнението на дейностите и обмена на информация между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт се осъществяват при условия и по ред, определени от управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.

Допълнителна разпоредба

 • 1. По смисъла на това Постановление „компенсации“ са суми за трудови възнаграждения, които се изплащат на работодатели за запазване на заетостта на работници и служители при преустановяване на работата или въвеждане на непълно работно време поради обявено извънредно положение.

 

 

Заключителни разпоредби

 

 • 2. Постановлението се приема на основание §6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
 • 3. Изпълнението на Постановлението се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и управителя на Националния осигурителен институт.
 • 4. Контролът по прилагането на постановлението се възлага на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

(2) Агенцията по заетостта и Националният осигурителен институт предоставят по служебен път информация на Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, необходима за осъществяване на контрола.

 • 5. Постановлението влиза в сила от 13 март 2020 г.
 • 6. Компенсации по чл. 1 се изплащат след получаване на положително решение от Европейската комисия или на решение, че помощта не е държавна помощ по смисъла на чл. 107, ал. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Приложение към чл. 2, ал. 1, т. 2

Списък на икономически дейности по чл. 2, т. 2, съгласно Класификацията на икономическите дейност (КИД -2008)

 

Код по КИД-2008

Наименование на позицията

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети* с изключение на:

-     47.11 (Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия);

-     47.2 (Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия);

-     47.73 (Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки)

-     47.74 (Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки);

-     47.8 (Търговия на дребно на открити щандове и пазари);

-     47.9 (Търговия на дребно извън търговски обекти).

49.3

Друг пътнически сухопътен транспорт

51.1

Пътнически въздушен транспорт

55

Хотелиерство

56.1

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

56.3

Дейност на питейни заведения

59.14

Прожектиране на филми

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации

82.30

Организиране на конгреси и търговски изложения

85.10

Предучилищно образование (частен сектор)

90

Артистична и творческа дейност

91

Други дейности в областта на културата

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

96.04

Поддържане на добро физическо състояние

 

 

 

* С работно място в търговски обект на територията на търговски център

НОВИНИ

   14-05-2020

Отпускат се 1 милион лева за реализацията на български череши

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български ...

 още... 

   13-05-2020

Онлайн представяне на процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

ДНЕС - 13 май 2020 г. /сряда/ от 15:00 часа Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща за представяне ...

 още... 

   12-05-2020

БФП за микро и малки предприятия - предварителна информация

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще утвърди условията за кандидатс...

 още... 

   11-05-2020

ПОКАНА: Уебинар „Въведение в германското законодателство за обществените поръчки“, 18-19-22.05.2020

Уважаеми дами и господа, Най-сърдечно Ви каним на уебинара "Въведение в германското законодателство за обществените поръчки от гледна т...

 още... 

   08-05-2020

COVID-19: подкрепа от ЕС за туризма

Туристическата индустрия е силно засегната от пандемията от коронавируса. ЕС оказва подкрепа на дружествата и работниците в сектора, ка...

 още... 

   07-05-2020

Нови електронни и дистанционни услуги за работодателите, търсещи персонал

Агенцията по заетостта въвежда нови електронни и дистанционни процедури за по-бързо и лесно предоставяне на своите посреднически услуг...

 още... 

   05-05-2020

Започва ежемесечното предоставяне на актуална информация от работодателите за изплащане на компенсации

Агенцията по заетостта информира одобрените работодатели по реда на ПМС 55/2020 г., че от м. май стартира ежемесечното набиране на актуална ...

 още... 

АКТУАЛНО

14-05-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Главна дирекция &bdquo...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА