ЕС инвестира в насърчаването на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

   19-02-2020

Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 101,2 млн. евро за най-новите проекти по програма LIFE за околната среда и действията в областта на климата. Финансирането ще подпомогне 10 мащабни проекта в областта на околната среда и климата в девет държави членки, за да се съдейства за прехода на Европа към устойчива икономика и неутралност по отношение на климата. Проектите се провеждат в Кипър, Естония, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Словакия, Чехия и Испания.

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, заяви по този повод: „Европейският зелен пакт ще подобри благосъстоянието и просперитета на гражданите ни, като същевременно се опазват природата и климатът. От много години насам проектите по LIFE играят важна роля и имат силно въздействие на място. С днешната инвестиция в размер на 100 млн. евро ще помогнем за опазването на ценни природни местообитания, за поддържането на чист въздух и за намаляването на замърсяването в много езера и реки в Европа.“

Виргиниюс Синкявичюс, комисар по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, каза: „С интегрираните проекти по LIFE органите на държавите членки могат да постигнат осезаеми резултати за околната среда и живота на хората. Тези проекти ще помогнат на държавите членки да опазят природата, да подобрят качеството на въздуха и водата и да повишат екологосъобразността на икономиката. Това ще подобри устойчивостта ни спрямо изменението на климата.“

Интегрираните проекти подобряват качеството на живот на гражданите, като помагат на държавите членки да спазват законодателството на ЕС в шест области: природа, води, въздух, смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация към това изменение. Проектите подкрепят съгласуваното изпълнение на законодателството в областта на околната среда и климата в голям териториален мащаб, като осигуряват средства от други източници на ЕС, от национални и регионални участници и от частни инвеститори.

Очаква се инвестициите по LIFE да мобилизират допълнително над 6,5 млрд. евро, тъй като държавите членки могат да използват и други източници на финансиране от ЕС, включително земеделските, регионалните и структурните фондове, „Хоризонт 2020“, както и национални фондове и инвестиции от частния сектор.

Мащабните проекти ще съдействат за Европейския зелен пакт и за постигането на амбициозната цел на ЕС до 2050 г. да се превърне в първия в света неутрален по отношение на климата континент. Те ще спомогнат за възстановяването и опазването на съществени за всички нас екосистеми и видове, за преминаването към кръговата икономика, за подобряването на качеството на въздуха и водата, за насърчаването на финансиране за устойчиво развитие и за увеличаването на устойчивостта спрямо изменението на климата в Европа.

Въздействие по места

  • Опазване на природата: Интегрираните проекти в Естония, Ирландия и Кипър ще допринесат за опазване на природата в Европа и за по-добро управление на мрежата от защитени зони в ЕС „Натура 2000“. Полза от това ще имат много важни местообитания (гори, земеделски земи, пасища, крайбрежни зони и торфища) и видове (опрашители). Местообитанията са също така ценни въглеродни поглътители.
  • Управление на отпадъците: С един проект в Гърция ще се насърчи предотвратяването и повторното използване на отпадъци, за да постъпват по-малко битови отпадъци в депата. Ще се разработват нови показатели и норми за отпадъците, за да се подпомогне изграждането на кръговата икономика.
  • Качество на въздуха: С финансирането по LIFE ще се съдейства на Словакия да спазва директивите на ЕС относно качеството на въздуха, за да се намали излагането на населението на вредни замърсители на въздуха. Това ще бъде от полза и за съседната Чехия, която страда от подобни проблеми с качеството на въздуха.
  • Води: С интегрирани проекти на ниво речни басейни ще бъде защитено и подобрено качеството на водата в Ирландия, както и в реките и езерата на Латвия, като по този начин страните ще могат да изпълнят задълженията си по Рамковата директива на ЕС за водите.
  • Адаптация към изменението на климата: Със средствата от програмата LIFE ще се подобри също така устойчивостта спрямо изменението на климата. Проектите ще интегрират адаптирането към изменението на климата в планирането и други области на политиката в Испания и ще насърчат изграждането на капацитет за такова адаптиране във Франция, като се използват природосъобразни решения.

Финансиране за устойчиво развитие: Също така във Франция интегриран проект ще спомогне за преодоляване на значителните пропуски в знанията в тази област и за пълно включване на екологосъобразни финансови продукти в системата.

Описанията на всички 10 проекта можете да намерите в Q&A към настоящото съобщение за медиите. 

Контекст

Програма LIFE е инструментът на ЕС за финансиране в областта на околната среда и климата. Тя действа от 1992 г. и е съфинансирала над 5 400 проекта в целия ЕС и в трети държави. Във всеки един момент се работи по около 1 100 проекта. Бюджетът за периода 2014—2020 г. е 3,4 млрд. евро по текущи цени. Интегрираните проекти по LIFE са въведени през 2014 г., за да се помогне на държавите членки да спазват основните законодателни актове на ЕС в областта на околната среда, природата и климата. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС, за периода 2021 – 2027 г., Комисията предлага финансирането за програма LIFE да се увеличи с почти 60 %.

За повече информация

Q&A

LIFE — програма за околната среда и действията по климата

Европейски зелен пакт

НОВИНИ

   08-04-2020

Адвокат Мария Янева за правните възможности на бизнеса в условията на пандемия

Информацията може да намерите и на следния адрес: http://www.bnews.bg/article/266708-advokat_mariya_yaneva_za_pravnite_vazmozhnosti_na_biznesa_v_usloviyata_na_pandemiya_nepreodolima_sila_ili_stopanska_neponosi...

 още... 

   07-04-2020

Парламентът одобри окончателно промените в Закона за извънредното положение и актуализирането на държавния бюджет

На свое заседание вчера Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С тях...

 още... 

   06-04-2020

Отворена процедура по ОПРЧР

Предприятия и самонаети лица могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 5000 лв. по процедура BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив биз...

 още... 

   03-04-2020

Едноличните търговци внасят осигурителни вноски до 30 юни

изическите лица правят годишно изравняване на осигуровките до края на април До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на око...

 още... 

   02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово обявява покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски ...

 още... 

   01-04-2020

Коронавирус: Европейската комисия в действие

Европейската комисия оповести нови указания, насоки и документи, свързани с икономическите и социалните аспекти на пандемията: Практич...

 още... 

   31-03-2020

Правителството прие постановление за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в засегнатите от извънредното положение предприятия

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителств...

 още... 

АКТУАЛНО

02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Процедурата за подбор на проекти се реа...

 още.. 


17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА