Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знания

   03-02-2020

В рамките на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) БТПП ще проведе квалификационно обучение, насочено към лица, които искат да повишат своите познания в сферата на експорта и дигиталните технологии.

Обучението представлява интерес за фирми, които имат експортна дейност, или планове да развият експортна дейност и желаят да обучат свои експерти, учащи в професионални гимназии, университети, клъстерни сдружения, иновативни центрове/инкубатори, акселератори/, работещи и безработни, които искат да подобрят своята квалификация.

Чрез обучението експортноориентираните фирми ще имат възможност да повишат квалификацията на своя персонал, а учащите се младежи, заетите и безработните ще придобият умения за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, които ще са им от полза за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Пилотното обучение включва теоретична подготовка и учебна практика. Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно чрез онлайн платформа и присъствено. След приключване на обучението и успешно преминаване на тест, участниците, покрили изискванията на учебната програма, ще имат възможност за тримесечен стаж в експортноориентирани фирми.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Участието в обучението е безплатно, а стажът в експортноориентираните фирми не се заплаща.

Двама от най-добре представителите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина - единият в Гърция, а другият - в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии; базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Броят на участниците, които ще имат възможност да се включат в пилотното обучение в България, е 30. Оттук можете да свалите формуляра за кандидатстване и след попълване го изпратете на ел. поща projects3@bcci.bg, заедно с необходимия набор от допълнителни документи, в срок до 10 февруари 2020 г. Покана към участниците и подробна информация относно обучението и условията за кандидатстване можете да намерите на страницата на проекта.

НОВИНИ

   11-02-2020

ДЕКЛАРАЦИЯ на представителните на национално равнище организации на работодателите - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ

От началото на годината цената на електроенергията за индустрията в България е най-висока в цяла Европа! Това добре се вижда при сравняв...

 още... 

   10-02-2020

Покана от министър Сачева Кариерен форум в Лондон

Кариерният форум в Лондон ще се проведе на 7 март (събота) 2020 г. в Посолството  на Република България в Лондон, на адрес: 186-188 Queen’s Gate, Lo...

 още... 

   06-02-2020

Над 24 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа на дуалното образование в България

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ беше подписан на 03.02.2020 г. между Управляващия орган на Опе...

 още... 

   05-02-2020

Започна приемът на заявления за инвестиции в растениевъдството

Земеделските производители от днес могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земе...

 още... 

   03-02-2020

Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знания

В рамките на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) БТПП ще проведе квалификационно обучение, насочено към лица, които искат...

 още... 

   27-01-2020

Проучване на Агенцията по заетостта: Учители и ИТ специалисти ще са сред най-търсените висшисти

Учителите и специалистите по информационни технологии ще са сред най-търсените кадри с висше образование през следващите 12 месеца. Това...

 още... 

   24-01-2020

Търговски мисии в Турция, февруари-март 2020

Търговската секция към Посолството на Република Турция в София информира за предстоящи търговски мисии в Турция, паралелно на някои ...

 още... 

АКТУАЛНО

17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА