Покана за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортните знания

   03-02-2020

В рамките на проект DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) БТПП ще проведе квалификационно обучение, насочено към лица, които искат да повишат своите познания в сферата на експорта и дигиталните технологии.

Обучението представлява интерес за фирми, които имат експортна дейност, или планове да развият експортна дейност и желаят да обучат свои експерти, учащи в професионални гимназии, университети, клъстерни сдружения, иновативни центрове/инкубатори, акселератори/, работещи и безработни, които искат да подобрят своята квалификация.

Чрез обучението експортноориентираните фирми ще имат възможност да повишат квалификацията на своя персонал, а учащите се младежи, заетите и безработните ще придобият умения за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, които ще са им от полза за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Пилотното обучение включва теоретична подготовка и учебна практика. Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно чрез онлайн платформа и присъствено. След приключване на обучението и успешно преминаване на тест, участниците, покрили изискванията на учебната програма, ще имат възможност за тримесечен стаж в експортноориентирани фирми.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Участието в обучението е безплатно, а стажът в експортноориентираните фирми не се заплаща.

Двама от най-добре представителите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина - единият в Гърция, а другият - в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии; базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Броят на участниците, които ще имат възможност да се включат в пилотното обучение в България, е 30. Оттук можете да свалите формуляра за кандидатстване и след попълване го изпратете на ел. поща projects3@bcci.bg, заедно с необходимия набор от допълнителни документи, в срок до 10 февруари 2020 г. Покана към участниците и подробна информация относно обучението и условията за кандидатстване можете да намерите на страницата на проекта.

НОВИНИ

   16-09-2020

Търговска мисия с провеждане на бизнес прояви в различни градове в Хърватия, 11-17.10.2020 г.

В периода 11-17.10.2020 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на бълг...

 още... 

   15-09-2020

Публикуван е проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД на...

 още... 

   14-09-2020

НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ GULFOOD 2021

От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) отправят покана за участие в специализирана изло...

 още... 

   11-09-2020

Оперативна програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и ще бъде с три приоритетни оси

Одобрен е работният проект на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., който страната ни ще внесе за ...

 още... 

   09-09-2020

Уебинар „Възможности за финансиране“

Съветът по инвестиции и Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата организират съвместен уебина...

 още... 

   03-09-2020

Агенцията по заетостта отново проучва работодателските потребности от кадри

Агенцията по заетостта отново стартира проучване сред работодателите в България за техните потребности от работна сила. Втората за год...

 още... 

   02-09-2020

Първи етап за представяне на проектни предложения по "Фонд за иновации"

До 29 октомври 2020 г. ще се приемат проектни предложения по "Фонда за иновации" - една от най-големите програми в света за подкрепа на иновац...

 още... 

АКТУАЛНО

01-10-2020

Работодатели и институции могат да кандидатстват по ОПРЧР за създаване на „Детски кътове“ на работното място


От днес работодатели и институции от централната и местната власт могат да кандидатстват с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за създаване на детски кът...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА