Подготовка на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г.

   13-12-2019

През месец ноември 2019 г. започна подготовката на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г. От страна на Регионалните управления по образование (РУО) бяха изпратени писма до всички заинтересовани страни със списъци на профилираните и професионалните гимназии с покана за активно участие, най-вече на работодателите, в процеса по подготовката на ДПП. През последните години българските предприятия страдат от драстичен недостиг на подготвени и квалифицирани кадри в почти всички сектори на икономиката. Благодарение на добрия диалог с Министерство на образованието и науката през последните две години се направиха реформи към преодоляване на този дефицит. Но реалните промени могат да се реализират единствено с активното участие на работодателите по места. Българските работодатели от години сигнализират, че изпитват проблеми при намирането на квалифицирани работници, а в момента имаме възможността да променим тази негативна тенденция.

В тази връзка Ви призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на ДПП в професионалните гимназии на местно ниво, като обърнете внимание на следните срокове и предприемете съответните действия:

  1. Изпращане на предложения и заявки в РУО за прием по профили и професии и специалности, вкл. за дуална форма на обучение и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии.

Срок: декември 2019 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да се свържете възможно най-скоро с директорите на професионални гимназии във Вашия регион и заедно до края месец декември да дадете конкретни предложения за брой ученици по специалности, които да бъдат включени в новия държавен план-прием според нуждите на бизнеса.

  1. Съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Срок: до 15 февруари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да присъствате на съответното заседание за съгласуване на план-приема във Вашата област, като проверите дали и доколко са взети предвид Вашите предложения до професионалните гимназии.

  1. Представяне на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.

Срок: до края на месец януари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим да ни изпратите направените от Вас предложения, както и кратка информация доколко са взети предвид тези предложения при окончателното предложение на план-приема, за да можем да представим нашите искания директно пред министъра на образованието и науката.

Уважаеми госпожи и господа, Вашата активност ще помогне за постигане на един по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, за да подпомогнем ръста на българската икономика!

НОВИНИ

   21-01-2020

Конкурс за кратко видео (VLOG) на тема "Сподели културното наследство на твоя регион"

Стартира провеждането на трансграничен конкурс за кратко видео, представящо идея за популяризиране на уникалното и разнообразно култу...

 още... 

   20-01-2020

Национално представително проучване сред МСП за нуждите на разработване за Стратегия за МСП 2021-2027 г.

В момента Социологическа агенция Глобал Метрикс ЕООД, съвместно с консултантска компания Сигма Хет ООД, провеждат проучване сред работ...

 още... 

   17-01-2020

Комитетът по наблюдение на ПРСР прие условията по новия прием по мярка 11 „Биоземеделие“

Комитетът по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. одобри промени в условията по новия прием за нови ангажимент...

 още... 

   15-01-2020

НАП: Няма да има удължаване на срока по Наредба Н-18

Срокът за привеждане на дейността на търговците, използващи софтуер за управление на продажбите (СУПТО), с изискванията на Наредба Н-18 ня...

 още... 

   14-01-2020

НАП публикува становище за прилагане на новите разпоредби за регистрация по ЗДДС

НАП публикува становище относно приложение на разпоредбите на чл. 96, ал. 10 и 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в сила о...

 още... 

   10-01-2020

Малки и средни фирми ще получат 30 млн. евро за дигитализация през 2020 г.

Това са последните средства по оперативна програма "Конкурентоспособност" за този програмен период Общо 30 млн. евро (58.7 млн. лв.) ще бъдат...

 още... 

   08-01-2020

НАП публикува становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.

На Интернет сайта на НАП  са публикувани: Становище относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (обн. ДВ, б...

 още... 

АКТУАЛНО

17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА