Подготовка на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г.

   13-12-2019

През месец ноември 2019 г. започна подготовката на държавния план-прием (ДПП) за професионалните гимназии за учебната 2020/2021 г. От страна на Регионалните управления по образование (РУО) бяха изпратени писма до всички заинтересовани страни със списъци на профилираните и професионалните гимназии с покана за активно участие, най-вече на работодателите, в процеса по подготовката на ДПП. През последните години българските предприятия страдат от драстичен недостиг на подготвени и квалифицирани кадри в почти всички сектори на икономиката. Благодарение на добрия диалог с Министерство на образованието и науката през последните две години се направиха реформи към преодоляване на този дефицит. Но реалните промени могат да се реализират единствено с активното участие на работодателите по места. Българските работодатели от години сигнализират, че изпитват проблеми при намирането на квалифицирани работници, а в момента имаме възможността да променим тази негативна тенденция.

В тази връзка Ви призоваваме за активно поведение и пълноценно участие при определяне на ДПП в професионалните гимназии на местно ниво, като обърнете внимание на следните срокове и предприемете съответните действия:

  1. Изпращане на предложения и заявки в РУО за прием по профили и професии и специалности, вкл. за дуална форма на обучение и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии.

Срок: декември 2019 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да се свържете възможно най-скоро с директорите на професионални гимназии във Вашия регион и заедно до края месец декември да дадете конкретни предложения за брой ученици по специалности, които да бъдат включени в новия държавен план-прием според нуждите на бизнеса.

  1. Съгласуване на обобщеното предложение за държавен план-прием с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

Срок: до 15 февруари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим Ви да присъствате на съответното заседание за съгласуване на план-приема във Вашата област, като проверите дали и доколко са взети предвид Вашите предложения до професионалните гимназии.

  1. Представяне на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием.

Срок: до края на месец януари 2020 г.

Очаквано действие от Вас: Молим да ни изпратите направените от Вас предложения, както и кратка информация доколко са взети предвид тези предложения при окончателното предложение на план-приема, за да можем да представим нашите искания директно пред министъра на образованието и науката.

Уважаеми госпожи и господа, Вашата активност ще помогне за постигане на един по-добър баланс между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, за да подпомогнем ръста на българската икономика!

НОВИНИ

   23-06-2020

УО на ОПИК обявява за повторно обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за повторно обществено об...

 още... 

   19-06-2020

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на об...

 още... 

   18-06-2020

Уебинар „Covid-19 и нашата храна: как кризата се отразява на това, което ядем?“

Предизвикателствата пред създаването на устойчива европейска хранителна система ще бъдат обсъдени по време на серия от уебинари, които...

 още... 

   16-06-2020

Покана за уебинар „Иновативна система за наблюдение и оптимизация на производството“

Българската търговско-промишлена палата и италианската компания Tecno Srl отправят покана за уебинар, по време на който ще бъде предст...

 още... 

   15-06-2020

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА РАСТЕЖ DARE TO SCALE, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА

Предприемачеството със сигурност е една от най-актуалните теми, свързана със събития, курсове, обучителни програми и разговори в социал...

 още... 

   11-06-2020

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Порталът ще се ползва и от притежателите на ПИК, издаден от НАП  От 27 юли спира функционирането на сега действащите сайтове - brra.bg и icadas...

 още... 

   10-06-2020

Нови възможности за финансова подкрепа на работодатели и безработни

Близо 3 500 000 лева са средствата, пренасочени по предложение на Агенцията по заетостта от програми и мерки за стимулиране на заетост...

 още... 

АКТУАЛНО

13-07-2020

УО на ОПИК обявява процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят про...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА