Най-честите причини за инциденти на строителни обекти

   30-09-2019

От началото на годината ИА „Главна инспекция по труда“ участва в разследването на серия инциденти на работното място, причините за които са идентични и най-общо са свързани с пренебрегване на правилата за безопасност, неосъществен ефективен контрол или недооценяване на рисковете на конкретните работни места. Според направените анализи в голямата си част тези инциденти са били напълно предотвратими.

Предвид постоянните усилия на ИА ГИТ за повишаване информираността на работодателите и работещите за техните права и задължения с цел превенция на трудовия травматизъм, се подготвят и ще бъдат разпространени серия информации, насочени към типичните причини за тежките трудови злополуки в отделни сфери на трудовата дейност.  За повтарящите се причини за инциденти в резултат на поражение от електрически ток можете да видите на адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=4394

 Повтарящи се причини за инциденти при строително-монтажни работи

 Статистиката за трудовите злополуки, показва, че сектор „Строителство“ е един от най-рисковите за инциденти на  работното място, водещи до смърт или инвалидност. По-тревожен е фактът, че има повторяемост не само на причините за тези злополуки, но и на действията, респективно бездействията, на работещите и длъжностните лица, довели до тях.

С известни отклонения на относителната им тежест през годините основните причини за тежките злополуки в строителството се степенуват по следния начин:

  • Падане от височина – причина за 40% - 50% от всички тежки злополуки в сектора;
  • Притискане, премазване, прегазване от тежка строителна механизация – между 10% и 20%;
  • Затрупване от земни маси – между 10% и 20%. Когато се разглежда тази  причина следва да се отчита обстоятелството, че като времетраене при повечето строежи земните и изкопни работи са сравнително кратки, поради което те, независимо от по-ниския относителен дял в разглежданата статистика, също следва да се отнесат към едни и най-рисковите.
  • Удар от електрически ток – отново между 10% и 20 %

Почти всички злополуки по причина падането от височина – безспорния лидер в класацията, са свързани с извършване на работи при необезопасени работни места, или подходите към тях – етажни плочи, асансьорни шахти, технологични отвори, стълбищни площадки и рамене, работни площадки на скелета. Общото при тях е липсата на колективни средства за защита – най-често липсват ограждения, които да са достатъчно високи и да са изградени най-малко от защитна бордова лента за крака, главно перило за ръце и средно перило за ръце. Често не се използват и лични средства за защита, в случая колани. Тревожно е и обстоятелството, че немалка част от злополуките по тази причина са възникнали при работа на относително малка височина и обикновено с кратка продължителност. Няколко примери в потвърждение на горното:

  • Работник пада от височина около 2 метра при преминаване по талпа над изкоп за основите на новострояща се сграда, в случая не е осигурен безопасен подход – достатъчно широк и със защитни перила;
  • При декофриране на кофражни платна, без работникът да е обезопасен срещу падане от височина с лични предпазни средства (предпазен колан/сбруя), той пада от височина около 4 метра;
  • При извършване на довършителни работи от площадка на подвижно скеле пада от височина около 3 метра, тъй като скелето не е обезопасено.

Всяка от тези злополуки е довела до смърт.

Подобна повтаряемост  има и при злополуките, причинени от затрупване от земни маси. При тях основната причина е извършване на работи в изкопи, които не са обезопасени чрез укрепване на стените, или чрез подходящ ъгъл на откоса. И отново злополуките най-често са при дейности, които се извършват за много кратък период от време - „за един миг”. Това често е причина да се пренебрегват правилата за безопасност, тъй като времето за обезопасяване може да е по-дълго от времето за извършване на работата.  Пример: Работник бива затрупан, след като слиза в изкоп след премахване на крепежа, за да почисти за „няколко секунди” мястото на съединяване на две положени тръби от паднала при отстраняването на крепежа пръст. И не излиза.

При злополуките, причинени от електрически ток на строителни обекти най-често повтарящият се сценарий е следният: Извършване на работи с тежка строителна механизация, предимно бетон помпа или автокран, в близост до неизключен електропровод и докосване на проводник от него. Подобни на горните са и злополуките, при които електропроводът се докосва с пренасяни от пострадалия дълги метални предмети – арматурно желязо или тръба за тръбно скеле.

Тежката строителна механизация – самоходно оборудване, е източник и на злополуки най-вече при наличие на работещ в опасната „сляпа” зона, която поради конструкцията на машината не може да бъде наблюдавана от водача. Това, съчетано с липсата (неработеща светлинна и/или звукова сигнализация) често води до фатални събития.

Общото за всички описани по-горе злополуки е, че те не се случват, те се причиняват най-вече от съзнателно пренебрегване на основни изисквания за безопасност в строителството на първо място от техническите ръководители на обектите. Следва ги опасното поведение на самите работещи, което обаче е вследствие на занижен контрол както от страна на техническите ръководители, така и от страна на техните работодатели. Опасното поведение на работещите и на техните ръководители, което е основна причина за предизвикването на злополуките, е в резултат на начина на мислене, изграден:  от опита – „винаги работя така и досега нищо не ми се е случвало“; от краткостта на работата – „какво толкова може да ми се случи за няколко минути ще го оправя“; от обема на поставените задачи, несъобразен с времето за изпълнението им – „толкова работа ме чака, нямам време да обезопасявам“; от самочувствието – „не съм страхливец“.

         Основни нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително-монтажни дейности:

  • Закон за здравословните и безопасни условия на труд
  • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
  • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

За оценка на риска могат да бъдат използвани и интерактивните онлайн инструменти на риска (OiRA инструментите), които са напълно достъпни на интернет страницата на ИА ГИТ. Разработени са по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. През настоящия програмен период ИА ГИТ работи по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, също финансиран от ОПРЧР, по който са назначени помощник-инспектори със задача да демонстрират на работодателите функционалностите на OiRA инструментите.

Източник: Главна инспекция по труда

НОВИНИ

   27-02-2020

BG05M9OP001-4.004 "Транснационални партньорства" - покана за кандидатстване

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални пар...

 още... 

   26-02-2020

Процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при наемането на безработни лица по Националния план за действие по заетостта за 2020 г.

Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика обявява процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят...

 още... 

   25-02-2020

IX Европейски форум за социално предприемачество

От 26 до 29 март 2020 г., в Международния панаир – Пловдив ще се проведе IX Европейски форум за социално предприемачество, който съвпада със ...

 още... 

   24-02-2020

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ МЯРКА 6.4 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

СНЦ „МИГ - Гоце Делчев - Гърмен -Хаджидимово“ публикува за обществено обсъждане проект на документация във връзка предстоящото обя...

 още... 

   20-02-2020

До 28 февруари работодателите подават справки за доходи, изплатени през 2019 г.

До 28 февруари предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2019 г. доходи на физически лица, включително и от трудови...

 още... 

   19-02-2020

ЕС инвестира в насърчаването на екологосъобразна и неутрална по отношение на климата Европа

Европейската комисия обяви инвестиция в размер на 101,2 млн. евро за най-новите проекти по програма LIFE за околната среда и действията в о...

 още... 

   18-02-2020

ОТ 24 ФЕВРУАРИ СЕ ОТВАРЯ НОВАТА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА

На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. До...

 още... 

АКТУАЛНО

17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 


25-11-2019

BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари


BG16RFOP002-2.034 - Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите п...

 още.. 

РЕКЛАМА