ОП “Иновации и конкурентоспособност”- процедура „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ”

   26-08-2019

Цел:

Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Тематични области:

ИКТ и информатика:

 • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
 • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
 • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
 • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
 • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
 • езикови технологии;
 • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
 • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

Мехатроника и чисти технологии:

 • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
 • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
 • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
 • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
 • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
 • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
 • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
 • био-мехатроника;
 • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
 • синя икономика – технологии за развитие;
 • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

 • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти;
 • производство на специализирани храни и напитки;
 • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
 • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
 • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация;
 • нано-технологии в услуга на медицината;
 • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
 • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
 • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
 • зелена икономика.

 

Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

 • културните и творческите индустрии;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен и екстремен туризъм и спорт;
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура, кандидатите следва да са създадени, регистрирани (вписани/оповестени в съответния регистър) като обединения преди 31.12.2017 г. и да включват минимум 7 (седем) юридически лица и/или еднолични търговци.

Общ размер на БФП – 29 924 199 лева/15 300 000 евро

Средства от ЕФРР – 25 435 569,15 лева/13 005 000 евро

Национално съфинансиране – 4 488 629,85 лева/2 295 000 евро

Допустими кандидати:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са кандидати – клъстери, които могат да включват:

 • юридически лица и/или еднолични търговци, регистрирани по ТЗ или ЗК или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно ЗЮЛ с нестопанска цел или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
 • професионални училища и професионални гимназии;
 • акредитирани български висши училища ;
 • Българска академия на науките и нейни институти и академични специализирани звена;
 • Селкостопанска академия и институти към нея;
 • експериментални лаборатории и изследователски институти;
 • научни организации ;
 • Общини и/или Областни администрации и др.Допустими дейности:
 • Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:
  • Ресурсно обезпечаване на дейността на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Повишаване капацитета на иновационния и научно-изследователски персонал  на клъстера;
  • Насърчаване на клъстерния маркетинг;
  • Публичност и визуализация на проекта;
  • Одит на проекта

   

   

  Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау):

  • Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности.;
  • Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи (съвместни) клъстерни иновационни дейности;

   

  Допустими разходи:

  Компонент 1: Подкрепа за укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и създаване на сътрудничества:

  • Разходи за възнаграждения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 150 000 лв.

   

  Разходите за възнаграждения са допустими за квалифициран персонал, нает единствено на трудов договор за минимум 4 работни часа на ден.

   

  • Разходи за материали и окомплектовка за извършване на иновационната и научно-изследователската дейност, представляващи стоково-материални запаси  – до 25 000 лв.
  • Разходи за участие в обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Разходи за участие в семинари, обучения, конференции, информационни събития, обмяна на опит и добри практики за иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера;
  • Разходи за наем на работни помещения на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера – до 25 000 лв.;
  • Разходи за участие в специализирани обучения в страната и чужбина за повишаване на капацитета на иновационния и научно-изследователския персонал на клъстера за създаване на сътрудничества;
  • Разходи за установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, включително в други страни и изграждане на транснационални клъстерни връзки;
  • Разходи за представяне на иновационните продукти/услуги предлагани от клъстера в национални и международни изложения и панаири;
  • Разходи за разработване на иновационна стратегия на клъстера, в случай че клъстерът няма разработена такава – до 10 000 лв.
  • Разходи за консултантски услуги преди стъпването на нов пазар – до 5 000 лв.
  • Разходи за популяризиране на името (марката) на клъстера и на неговите продукти/услуги– до 10 000 лв.
  • Разходи за придобиване на европейски клъстерен лейбъл (етикет), издаден от Европейския секретариат за клъстерни анализи (European Secretariat for Cluster Analysis)- до 3 000 лв.
  • Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.
  • Разходи за одит на проекта – допустими са за проекти със стойност на безвъзмездната финансова помощ над 750 000 евро (1 466 872,5 лв.) – до 10 000 лв.

   

  Разходите по Компонент 1 общо следва да бъдат до 50% от общите допустимите разходи по проекта.

   

  Компонент 2: Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау)

  • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи (съвместни) клъстерни дейности.;
  • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)  за общи (съвместни) клъстерни дейности  – до 50 000 лв.;

   

  Разходите по Компонент 2 следва да бъдат поне 50% от общите допустимите разходи по проекта.

   

  • Разходите за визуализация на подкрепата по ЕСИФ са допустими за финансиране по настоящата процедура.

   

   По настоящата процедура ще се подкрепят изключително проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или  процес, попадащи в рамките на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС.

  ИКТ и информатика:

  • производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи;
  • ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри, теле-медицина и теле-грижа и „имбедид” софтуер;
  • 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;
  • Big Data, Grid and Cloud Technologies;
  • безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;
  • езикови технологии;
  • уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
  • използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

  Мехатроника и чисти технологии:

  • производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
  • машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
  • инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
  • системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;
  • роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка;
  • създаване на съвременни информационни комплекси за автономни енергийни системи;
  • проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;
  • био-мехатроника;
  • интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;
  • синя икономика – технологии за развитие;
  • чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката

  Индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

  • методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти;
  • производство на специализирани храни и напитки;
  • производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига;
  • персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства;
  • медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация;
  • нано-технологии в услуга на медицината;
  • био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот;
  • приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси;
  • производство на инсталации за добиване на екологично чиста електроенергия и промишлена вода;
  • зелена икономика.

   

  Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

  • културните и творческите индустрии;
  • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
  • алтернативен и екстремен туризъм и спорт;
  • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

Краен срок: 26.10.2019 г. 16:00 ч.

opic.bg

НОВИНИ

   10-09-2019

ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС - СПЕЦИФИЧНИ КАЗУСИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

Място на провеждане: гр. Благоевград, в конферентна зала № 5 на община Благоевград (на партера)   Дата на провеждане: 17 септември 2019 г. от...

 още... 

   09-09-2019

Фонд "Земеделие" обрича на провал програма с 272 млн. лв.

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) обрича на провал поредна мярка по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Фондът бави одобрениет...

 още... 

   05-09-2019

Участвайте в двустранни бизнес срещи в Малмьо, Швеция. Покрити разходи!

В рамките на изложенията Nordic Organic Food Fair и Eco Life Scandinavia Enterprise Europe Network организира двустранни бизнес срещи, които ще се проведат...

 още... 

   04-09-2019

Европейски ден на труда 2019 - 17.09.2019 г.

Бихме искали да Ви информираме относно предстоящото провеждане на Европейски ден на труда на 17 септември /вторник/ 2019 г. от 9:30 до 17:00 часа,...

 още... 

   03-09-2019

МТСП организира конкурс за годишна национална награда за социални иновации

Министерството на труда и социалната политика обявява конкурс за Национална награда за социални иновации. Основна цел на инициативата, ...

 още... 

   02-09-2019

Какви са най-честите нарушения, за които надзорните органи налагат санкции по GDPR

Автор: Асоциация за защита на личните данни  Месец август традиционно е месец на почивките, морето и планината. Не беше така за Комиси...

 още... 

   30-08-2019

НСИ: През август стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна

През август 2019 г. стопанската конюнктура в страната се оценява като неблагоприятна. Общият показател на бизнес климата намалява с 3.1 пун...

 още... 

АКТУАЛНО

08-10-2019

Покана за участие в безплатно обучение по ЗБУТ в Гоце Делчев за 2019 г.


Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира безплатно обучение за длъжностни лица по Безопасност и здраве при работа за членовете си и за фирмите от региона. Обучението ...

 още.. 


22-07-2019

МИГ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-1.017 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО – МЯРКА 4 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В МСП“


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В...

 още.. 

РЕКЛАМА