Глобализация и заетост: европейска помощ за хора, загубили работата си

   18-01-2019

Фондът е един от инструментите за по-социална Европа и цели да подкрепи хора, чиито работни места са засегнати от значими структурни промени вследствие на глобализацията или на финансови и икономически кризи.

Създаден през 2006 г., Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се използва при възникнала нужда за съфинансиране на проекти, които помагат на освободени служители да си намерят нова работа или да започнат свой бизнес.

Проектите се управляват от националните или регионалните власти в страните от ЕС. Има ясни правила кой, кога и за колко време може да ползва помощ от фонда ‒ например, той не може да се използва за изплащане на обезщетения за безработица или пенсии.

Прочетете как Европейският парламент се опитва да реши проблемите, произтичащи от глобализацията.

На 16 януари Парламентът прие позицията си за това как да функционира фондът в новия многогодишен финансов период (след 2020 г.).

Депутатите предлагат да се разшири обхватът на случаите, в които може да се търси подкрепа от фонда. Според тях той трябва да може да се използва и за преодоляване на неблагоприятни последици от дигитализацията, автоматизацията и прехода към нисковъглеродна икономика. Затова неговото име следва да се промени на Европейски фонд за преход.

„Работници, които са били освободени заради напредъка на технологиите, също ще могат да получават тези средства“, заявява Мария Арена (С&Д, Белгия), автор на позицията на Парламента.

Парламентът също така иска да се намалят изискванията за кандидатстване, за да се увеличи достъпността на средствата, и да се ускорят процедурите. Например, за момента за средства може да се кандидатства само в случаи, когато в рамките на даден период от определена компания са освободени поне 500 служители. Това обаче на практика изключва помощ за малки и средни предприятия, в които работят повечето хора. Предложението на Парламента е прагът да се намали на 200 души.  

Следващи стъпки
Парламентът е готов да започне преговори с Комисията и Съвета, за да постигне споразумение за окончателните правила за функциониране на фонда след 2020 г.

НОВИНИ

   01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициа...

 още... 

   25-02-2019

Прeпоръки на Патентното ведомство на Република България във връзка с Брекзит

Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз без споразумение, Патентно ведомство на Републик...

 още... 

   22-02-2019

Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки

Помагалото повишава информираността за ползите от „зелените“ обществени поръчки и подпомага възложителите и стопанските субекти...

 още... 

   20-02-2019

Безплатни обучения за развитие на собствен бизнес в Благоевград

Безплатни обучения и консултации за разработване на бизнес план и управление на малък бизнес или неправителствена организация започва...

 още... 

   19-02-2019

Срок за вписване на данни за действителния собственик в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ (§ 9 от Преходните и заключителни  разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Законът за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. ДВ, бр. 94 от 13 ноември 2018 г.) въвежда изисквания на Директива (...

 още... 

   18-02-2019

В Страсбург гласуваха до 4 млрд. лева повече от еврофондове за България

Увеличение на средствата от еврофондове за България с между 3 и 4 милиарда лева. Това гласуваха евродепутатите в пленарна зала в Страсбу...

 още... 

   15-02-2019

Календар на изложенията и панаирите в България за МАРТ 2019 г.

  Събитие Дата Място на провеждане       ВСИЧКО ЗА ЖЕНАТА Мартенски базар 05.03 – 10.03 ЦУМ – сев...

 още... 

АКТУАЛНО

01-03-2019

Покана за проектни предложения на Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”


ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (...

 още.. 


11-02-2019

Процедура за подбор на проекти по процедура № BG05M9OP001- 1.057 „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


От 1 февруари работодателите вече могат да кандидатстват с проекти по процедура „Умения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която е с общ бюджет 30 млн. лева. Оп...

 още.. 

РЕКЛАМА