ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“

   20-06-2023

Стартират три цикъла на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по Проект „Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията“, акроним ENTER-VALUE, реф. №6326, финансиран с договор №B6.3a.17r от 13.04.2021 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020. Обученията ще се проведат в периода юни – юли 2023 г.

Обученията са насочени към изграждане и повишаване на предприемаческите, управленски и бизнес умения на потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес в сферата на туризма, търговията на дребно и креативната икономика, ръководители на съществуващи микро, малки и средни предприятия, предприемачите и/или техни служители в посочените сектори.

По време на обучението ще бъдат разгледани теми като: Същност и роля на предприемачеството; Генериране и оценка на бизнес деи; Бизнес планиране; Оперативно и стратегическо управление; Организационна ефективност; Лидерство и мотивация; Продажби и работа с клиенти; Разработване на SWOT анализ; Източници на финансиране; Канава на бизнес модел и др.

Участниците ще имат възможност индивидуално и по групи да предлагат решения на поставените казуси и упражнения, както и мотивирано да излагат своята теза. С оглед на факта, че обученията са насочени към секторите туризъм, търговия на дребно и креативна икономика, казусите ще бъдат съобразени с нуждите и потребностите на целевата група и в контекста на заложените цели и резултати по настоящата дейност.

Първото обучение ще се проведе в периода 29.06 – 30.06 – 01.07.2023 г.,

Второто обучение ще се проведе в периода 05. – 06. – 07.07.2023 г.

Третото обучение ще се проведе в периода 26. – 27. – 28.07.2023 г.

Място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, Зала на Ловно-рибарско дружество „Сокол“.

Начален час: 13:00 часа

Кратко представяне на лекторите:

Нашите експерти/ лектори са хора с практически опит и знания в областта на предприемачеството и свързаните с него области на развитие. Този факт ни позволява да предложим актуални и интерактивни обучения, в които теорията и практиката са представени през призмата на личния опит. Стремежът ни е да създадем баланс между екипност и индивидуалност, тъй като предприемачеството изисква и двете – различни знания и умения, различни гледни точки, подчинени на една обща цел, която да гарантира успеха на предприемача.

Обученията, които ще проведат нашите експерти, ще Ви дадат практически насоки за това как може да започнете или подобрите своя бизнес.

Соня Ангелова – магистър по икономика, предприемач, управляваща собствен бизнес повече от 16 години. Лекторът има над 20 години управленски опит, в качеството си на изпълнителен директор и управител в различни дружество, както и над 18 години провежда обучения и консултации по бизнес планиране, стратегическо и оперативно планиране и управление, организационно развитие, управление и развитие на човешките ресурси, мотивация и лидерство и др.  Притежава опит, знания и умения в областта на обученията и консултациите по предприемачество. Подпомогнала е редица компании за тяхното устойчиво развитие. Лицето притежава опит, както с български, така и с чужди компании в различни сектори. В рамките на обучението, лекторът ще сподели своите знания и опит в сферата на предприемачеството, с цел подпомагане на участниците за създаване и развиване на успешен и устойчив бизнес.  Теоретичните знания, съчетани с практическите умения на лектора са гарант за високото качество на обученията и практическата  им приложимост.

Иван Ангелов – магистър по икономика, предприемач, управляващ собствен бизнес повече от 10 години. Притежава знания, умения и дългогодишен опит в областта на обученията и консултациите по предприемачество, финансови анализи, финансови пазари и др. Основни теми, по които провежда обучения и консултации по бизнес планиране, стратегическо и оперативно планиране и управление, организационно развитие, финансови анализи, инвестиционни рискове, източници и възможности за финансиране на стартиращ и вече създаден бизнес. Богатата му експертиза му позволява да представя комплексни решения в подкрепа на бизнеса. Знанията и уменията, придобити както в университета, така и в ежедневната практическа работа на лектора са предпоставка за високото качество на обученията и тяхната  приложимост в различните сектори на бизнеса.

Трите обучения са еднакви, изберете вашите дни и се свържете с нас!

Контакти за връзка с нас: 0888585865, veleva@econevrokop.eu, 0886 883 300, office.sim@gmail.com.

Информираме Ви, че местата са ограничени и Ви благодарим предварително за проявеното желание за участие!

 

С уважение:

Екипът на Сдружение Еко НеврокопНОВИНИ

   04-09-2023

ПОКАНА за участие в Лаборатория на живо - 12 - 13 септември 2023 г.

На 12 и 13 септември 2023 г. ще се проведат консултации по предприемачество и иновации в Лаборатория на живо. Участниците ще имат възможност ...

 още... 

   14-08-2023

Уебинар „Възможности за микрокредитиране на стартиращи предприятия, занаятчии, свободни професии и социални предприятия“

28 август от 9,30 часа през платформата Microsoft Teams Фонд на фондовете отправя покана за участие в уебинар за представяне на възможностите з...

 още... 

   10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане

Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на...

 още... 

   28-07-2023

Покана за процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедур...

 още... 

   25-07-2023

Стартира уеб базирана платформа за туристически термални маршрути по проект INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   12-07-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ - 26, 27 и 28 юли 2023

Във връзка с реализирането на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по  Проект „Създаване на ...

 още... 

   29-06-2023

Сдружение на предприемачите проведе програма за млади предприемачи в три модула

В изпълнение на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА