ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

   02-03-2020

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ”

Обявена е втора покана за набиране на проектни предложения по програма "Развитие на бизнеса, иновации и МСП", компонент Иновации за зелена индустрия.

Краен срок за кандидатстване: 04.06.2020 г.

Целевата група на Програмата са предприятията от частния сектор, предимно МСП. Не е задължително да има партньори по проектите, но партньорските проекти се насърчават и ще получат допълнителни точки по време на оценката. Допълнителни точки ще бъдат присъдени за сътрудничество с организации от Норвегия.

Допустими кандидати: МСП, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като юридически лица в България.

Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.

Допустими дейности:

 1. Развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии;
 2. Разработване на „зелени” стоки и услуги;
 3. Разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”.

В допълнение, проектите за иновации за зелена индустрия трябва да допринасят пряко за реализиране на един или няколко от посочените по-долу показатели за постигнати резултати:

 1. Разработване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения;
 2. Внедряване на иновативни зелени технологии /процеси/ решения (трябва да бъдат нови за предприятието);
 3. Реализация на пазара на зелени продукти или услуги (нови за пазара).

Всички проекти за иновации в зелената индустрия трябва пряко да допринесат за положителна промяна на:

 1. Прогнозен годишен ръст на оборота;
 2. Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба.

И двата показателя за резултатите трябва да бъдат избрани във „Образец на очакваните резултати“. В допълнение, могат да бъдат избрани незадължителни индикатори като „създадени работни места“.

В допълнение, очаква се проектите, насочени към прилагане на иновативни зелени технологии / процеси / решения, да допринесат за поне един от следните показатели за околната среда:

 1. Прогнозно годишно намаление на емисиите / еквивалентите на CO2;
 2. Прогнозно годишно намаление на други емисии;
 3. Прогнозно годишно събиране на отпадъци от производствени и експлоатационни процеси за повторна употреба или рециклиране;
 4. Прогнозно годишно намаление на потреблението на енергия;
 5. Прогнозна годишна повторна употреба на преработени отпадъци за други оперативни процеси;
 6. Прогнозно годишно намаление на разхода на гориво.

1.3. МИНИМАЛНА И МАКСИМАЛНА СУМА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ФИНАНСИРАНЕ (ГРАНТ) ЗА ВСЕКИ ПРОЕКТ

- Минималният размер на гранта, за който се кандидатства е 200,000 евро.

- Максималният размер на гранта, за който се кандидатства е 1,000,000 евро.

Повече информация може да бъде намерена на уеб сайта на програмата (има информация и на български език):

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/2nd-call-business-development-innovation-and-smes/

ФИНАНСИРАНЕ

   06-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделск...

 още... 

   04-03-2020

Процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкуре...

 още... 

   02-03-2020

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия, България ” Обявена е вт...

 още... 

   02-03-2020

Покана за проекти BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020” Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекци...

 още... 

   02-03-2020

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкуренто...

 още... 

   02-03-2020

ДО 100 000 ЛВ. ОТПУСКА ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД“ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНАТА СРЕДА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

До 100 000 лв. за подобряване на условията на труд в предприятията през 2020 г. ще отпуска Фонд „Условия на труд“ (ФУТ). Със средствата мож...

 още... 

   24-10-2019

Обявена за кандидатстване процедура „Подкрепа за устойчив бизнес“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедурата „Подкрепа з...

 още... 

АКТУАЛНО

02-04-2020

Обявена покана за проекти BG06RDNP001-19.297 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“


МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово е обявила покана за проектни предложения по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Процедурата за подбор на проекти се реа...

 още.. 


17-02-2020

Процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят прое...

 още.. 

РЕКЛАМА