КАКВО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ПРЕЗ 2017 Г. ПО ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

   15-12-2016

 

Министерството на икономиката представи амбициозни планове за безвъзмездна помощ за бизнеса през 2017 г. в индикативния годишен график за програмата "Иновации и конкурентоспособност". През следващата година са предвидени пет грантови схеми, различни от познатата и най-популярна досега помощ за оборудване и софтуери, целящи стандартно подобряване на конкурентоспособността чрез повече и по-качествено производство.

Петте схеми, от които бизнесът ще може да се възползва, са фокусирани върху подпомагане на енергийна и ресурсна ефективност, иновации и стартиране на бизнеси, които решават общоевропейски проблеми, или бизнеси в сфери, които ЕС иска да развива приоритетно.

Размерът на безвъзмездното финансиране ще се подчинява както досега на следните принципи:

- процент на безвъзмездната помощ, достигащ до 90% за проекти, искащи малка подкрепа – до 391 хил. лв.

- по-малък процент на безвъзмездна помощ за големи грантове, както и за големи предприятия - от 70% до 25%.

Най-после възможност за големи предприятия

Новата година ще започне с една от много малкото възможности за големи предприятия в периода 2014 - 2020 г.: "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" ще бъде обявена през декември тази година и ще набира кандидатури в продължение на 6 месеца.

По нея ще се предоставя:

- Безвъзмездна помощ до 2.5 млн. лв. за оборудване, което едновременно увеличава производствения капацитет и намалява енергийната консумация на единица продукция. Помощта достига до 25% за предприятия, базирани в Югозападна България, и 45% за всички останали.

- Безвъзмездна помощ до 391 хил. лв. за строително-монтажни работи и системи, които произвеждат или трансформират енергия: системи за отопление и охлаждане; оползотворяване на отпадъчна топлина; когенерационни инсталации; ВЕИ за собствено ползване; системи за мониторинг на енергопотреблението. Помощта за този тип инвестиции е предвидена да бъде 50% от разходите.

Иновации от зрели фирми

Първа през 2017 г. ще бъде отворена схема "Разработване на продуктови и производствени иновации". Тя ще финансира разработката на иновативни продукти, услуги и технологии от зрели малки и средни предприятия (МСП) и големи предприятия за разлика от всички досегашни схеми за разработка на иновации, финансирали само стартиращи фирми. Кандидати с над 3-годишна история ще могат да получат до 1 млн. лв. грант, вариращ между 25% и 90% от инвестицията в зависимост от размера на предприятието кандидат и размера на проект. Ще бъдат подпомагани разходи за създаване на прототипи, оборудване и софтуер за развитие и тестване, купуване на интелектуална собственост, развоен труд, свързан с иновацията. Както всяко финансиране за иновации, то ще бъде фокусирано ексклузивно във фирми от сферите на информационните и комуникационни технологии, здравословен живот, биотехнологии, креативни и рекреативни индустрии, мехатроника и чисти технологии.

Летните грантове

Грантова схема "Подкрепа за създаване и развитие на тематично фокусирани лаборатории" се очаква през лятото на 2017 г. По нея ще бъде предоставена подкрепа за създаване на нови лаборатории, разширяване и модернизирани на съществуващи лаборатории на МСП и големи предприятия. Схемата ще финансира експерименталната инфраструктура на индивидуални предприятия с цел разработка и комерсиализация на нови продукти.

В началото на лятото ще бъде отворена схемата "Подкрепа за насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства". Финансовата помощ по нея ще бъде за стартиране на бизнес в творчески и културни индустрии, разработване на нови продукти и услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество. Предвижда се и подкрепа на идеи, които ще се реализират от жени предприемачи, стартиращи предприемачи – до 29 години и над 50 години. Финансирането може да достигне до 90% от първоначалните оперативни, инвестиционни и консултантски разходи на стартъпите. Таванът на гранта е 391 хил. лв.

Последната за следващата година грантова схема, предоставяща директна финансова помощ за бизнеса, е "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите". Тя ще финансира внедряването на иновативни технологии за използване на рециклирана суровина, рециклиране на отпадъчни суровини, намаляване на използваните ресурси. Схемата ще бъде достъпна за съществуващи МСП от производствения сектор, които ще могат да кандидатстват за грант между 35% и 75% от инвестицията в размер, вариращ между 300 хил. лв. и 3 млн. лв. Ще бъдат субсидирани разходи за оборудване, технически консултантски услуги, материали, управление на демонстрационния проект.

Дали да вярваме на индикативния график

До настоящия момент Министерството на икономиката успява да управлява ефективно оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", като отваря регулярно грантови схеми, оценява проектите относително бързо и предоставя безвъзмездна помощ на максимален брой фирми спрямо наличните средства от ЕС. Спечелилите проекти получават адекватен и бърз предварителен контрол на всеки етап от изпълнението, плащанията при добро изпълнение от страна на фирмите се получават в рамките на два месеца от поискване – завидно кратък срок спрямо други оперативни програми и забавяния от 18 месеца в началото на оперативна програма "Конкурентоспособност".

Темпът и организацията на работа на администрацията по програмата за бизнеса дават основателна убеденост, че петте грантови схеми, предвидени за следващата година, ще станат реалност и ще подпомогнат смислени, иновативни инвестиции на големи, малки, средни и микропредприятия от индустрията и услугите с висока добавена стойност.

 

Повече информация за европейските фондове можете да намерите на сайта на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

ФИНАНСИРАНЕ

   28-11-2017

Процедура на подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ОБЯВЯВА за процедура на подбор на проекти: BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициатив...

 още... 

   06-11-2017

47 конкурсни сесии са отворени по програма Хоризонт 2020

На 27 октомври беше публикувана официално работната програма на Хоризонт 2020 за последния, тригодишен  програмен период 2018-2020. C обявява...

 още... 

   15-12-2016

КАКВО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА ПРЕЗ 2017 Г. ПО ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"

  Министерството на икономиката представи амбициозни планове за безвъзмездна помощ за бизнеса през 2017 г. в индикативния годишен граф...

 още... 

   27-04-2016

Фонд "Условия на труд"

Фонд "Условия на труд" Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмит...

 още... 

АКТУАЛНО

23-11-2017

СТАРТ-АП АКАДЕМИЯ – СТАРТИРАНЕ НА ВИРТУАЛНИТЕ ФИРМИ


Проектът на Сдружение на предприемачите Старт-ап Академия навлиза в най-интересната за участниците фаза – стартиране на виртуалните фирми чрез специално създадената онлайн платформа. На...

 още.. 


22-11-2017

АНКЕТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ДИСБАЛАНСИТЕ МЕЖДУ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА В БЪЛГАРИЯ


Асоциация на индустриалния капитал в България провежда проучване, за целите на което Ви молим да попълните изпратената по-долу чрез линка анкета, с цел установяване дисбалансите между търсе...

 още.. 

РЕКЛАМА