Обява за процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

   20-01-2017

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел 3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката

Информация за приложимия режим на държавна/минимална помощ, както и за допустимите за финансиране дейности  ТУК

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Напомняме, че БТПП, като регистриращ орган към „Информационно обслужване” АД, предлага лесна и удобна процедура за получаване на удостоверение за електронен подпис - за повече информация   ТУК.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 19. 05. 2017 г.

АКТУАЛНО

   2017-04-12

Провеждане на Общо Събрание на Сдружението за 2017 г.

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев кани всички свои членове на Общо събрание на сдружението за 2017 г.   Дневен ред на засе...

 още... 

   2017-01-20

Обява за процедура на подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкур...

 още... 

НОВИНИ

29-05-2017

По-добре проектирано работно място със стандартите на ISO


Депресията и психичните заболявания се увеличават в световен мащаб. Като засяга над 300 милиона души от всички възрасти по света, депресията води до значителни страдания за хората и техните ...

 още.. 


25-05-2017

Земеделските стопани могат да заявят достъп за онлайн регистрация на еднодневните договори


Земеделските стопани, които все още нямат потребителско име и парола за достъп до системата за онлайн регистрация на трудовите договори по чл. 114а от Кодекса на труда – за краткотрайна се...

 още.. 

РЕКЛАМА